Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик

826

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 16/24.02.2022 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 18 броя имоти, с обща площ 130 237 кв.м., с начална тръжна цена на пакета в размер на 114 558.00 лв. /сто и четиринадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева/, с предназначение – за изграждане на енергийни обекти по смисъла на & 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 07.04.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

         До участие в търга се допускат юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което сe продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 04.03.2022 г. до 05.04.2022 г. на място, след заявка в кметство Априлци или кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 103 102.20 лв. /сто и три хиляди сто и два лева и двадесет стотинки/. Депозитът се внася по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 06.04.2022 год.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 05.04.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 1 145.58 лв. /хиляда сто четиридесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 06.04.2022 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.    

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПАКЕТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 07.04.2022 г. от 11.30 часа

 

       1. Поземлен имот с идентификатор 00571.1.17 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност САКАРДЖА, с площ 30489 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: 00571.1.6, номер по предходен план: 001006, съседи: 00571.1.18, 00571.1.11, 00571.1.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6187/19.01.2022 г., с пазарна цена на имота    30 892 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 22 983 лева и цена на дървесината на корен – 7 909 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1189,07 лева);

         2. Поземлен имот с идентификатор 00571.1.18 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност САКАРДЖА, с площ 29982 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: 00571.1.6, номер по предходен план: 001006, съседи: 00571.5.3, 00571.5.2, 00571.5.14, 00571.5.13, 00571.5.1, 00571.1.11, 00571.1.17, 00571.1.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6188/19.01.2022 г., с пазарна цена на имота 29 303 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 21 525 лева и цена на дървесината на корен – 7 778 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1169,07 лева);

         3. Поземлен имот с идентификатор 00571.12.2 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност КУРТ КУРИЯ, с площ 11928 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000047, съседи: 00571.12.1, 00571.13.14, 65468.163.19, 00571.10.12, актуван с акт за частна общинска собственост № 5324/13.02.2019 г., с пазарна цена на имота 11 353 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 8 563 лева и цена на дървесината на корен – 2 790 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1227,39 лева);

         4. Поземлен имот с идентификатор 00571.71.40 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, седем, едно, точка, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 1960 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 071040, съседи: 00571.71.44, 00571.71.5, 00571.72.89, 00571.71.43, актуван с акт за частна общинска собственост № 5800/21.07.2020 г., с пазарна цена на имота 1 618 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 370,44 лева);

         5. Поземлен имот с идентификатор 00571.85.5 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, пет, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност тозлу гьол, с площ 2802 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000087, съседи: 00571.85.4, 00571.85.19, 00571.85.3, 00571.85.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 5334/14.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 974 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 1 710 лева и цена на дървесината на корен – 264 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 453,92 лева);

         6. Поземлен имот с идентификатор 00571.85.16 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, пет, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност тозлу гьол, с площ 1887 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000085, съседи: 00571.85.13, 00571.85.1, 00571.83.8, 00571.82.10, 00571.85.15, актуван с акт за частна общинска собственост № 5335/14.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 422 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 1 219 лева и цена на дървесината на корен – 203 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 166,43 лева);

         7. Поземлен имот с идентификатор 00571.85.18 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, пет, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност тозлу гьол, с площ 4351 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000089, съседи: 00571.85.4, 00571.85.19, актуван с акт за частна общинска собственост № 5332/14.02.2019 г., с пазарна цена на имота 3 221 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 811 лева и цена на дървесината на корен – 410 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 704,86 лева);

         8. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.1 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 1504 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507001, съседи: 00571.507.25, 00571.507.3, 00571.507.2, 00571.888.9901, актуван с акт за частна общинска собственост № 5345/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 080 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 254,25 лева);

         9. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.4 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 3870 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507004, съседи: 00571.507.15, 00571.507.16, 00571.507.23, 00571.507.6, 00571.888.9901, 00571.507.2, 00571.507.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5346/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 2 917 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 654,22 лева);

         10. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.6 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 2351 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507006, съседи: 00571.507.23, 00571.507.9, 00571.888.9901, 00571.507.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5347/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 688 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 397,44 лева);

         11. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.8 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 3768 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507008, съседи: 00571.507.9, 00571.507.23, 00571.69.19, актуван с акт за частна общинска собственост № 5348/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 3 111 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 581,59 лева);

         12. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.11 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 2873 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507011, съседи: 00571.507.9, 00571.507.24, 00571.507.12, 00571.507.26, 00571.888.9901, актуван с акт за частна общинска собственост № 5349/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 753 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 267,62 лева);

         13. Поземлен имот с идентификатор 00571.507.12 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, седем, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 1672 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507012, съседи: 00571.69.20, 00571.507.26, 00571.888.9901, 00571.507.11, 00571.507.24, 00571.69.19, актуван с акт за частна общинска собственост № 5350/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 1 020 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 155,75 лева);

         14. Поземлен имот с идентификатор 00571.508.3 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, пет, нула, осем, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност НОВИ ЛОЗЯ, с площ 17130 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 508003, съседи: 00571.508.22, 00571.508.10, 00571.508.9, 00571.508.19, 00571.508.4, 00571.508.15, 00571.508.18, 00571.508.17, актуван с акт за частна общинска собственост № 5351/18.02.2019 г., с пазарна цена на имота 13 528 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2644,02 лева);

         15. Поземлен имот с идентификатор 65468.65.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, пет, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност НЕЙКОВИ ДЪБИЦИ, с площ 6863 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 065013, съседи: 65468.65.14, 65468.65.15, 65468.65.17, 65468.65.18, 65468.65.19, 65468.65.20, 65468.50.40, актуван с акт за частна общинска собственост № 6173/11.01.2022 г., с пазарна цена на имота 4 927 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 583,70 лева);

         16. Поземлен имот с идентификатор 65468.65.14 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, пет, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност НЕЙКОВИ ДЪБИЦИ, с площ 1001 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 065014, съседи: 65468.65.15, 65468.65.21, 65468.65.13, 65468.50.40, актуван с акт за частна общинска собственост № 6174/11.02.2022 г., поправен с акт № 6193/11.02.2022 г.за поправка на акт за частна общинска собственост № 6174/11.02.2022 г., с пазарна цена на имота 683 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 85,14 лева);

         17. Поземлен имот с идентификатор 65468.101.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ИЛАФТАРЛА, с площ 3002 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 101004, съседи: 65468.125.27, 65468.101.5, 65468.101.13, 65468.101.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 6175/11.01.2022 г., с пазарна цена на имота     2 155 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 255,32 лева);

         18. Поземлен имот с идентификатор 65468.123.7 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, три, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ГРАДИНАТА, с площ 2804 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 123007, съседи: 65468.123.8, 65468.124.4, 65468.123.6, 65468.123.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 6176/11.01.2022 г., с пазарна цена на имота 1 912 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 238,48 лева),

                 с начална тръжна цена на пакета в размер на 114 558 лева.