Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в поземлен имот с идентификатор 15271.1.1 по КККР на землището на с. Говедаре

507

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и Решение № 64/26.03.2020 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 4

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в поземлен имот с идентификатор 15271.1.1 по КККР на землището на с. Говедаре, община Пазарджик, а именно:

1. Кухня-стол, заета площ 189 кв., година на монтаж: около 1980 г. - начална тръжна цена без ДДС съгласно оценка на оценител на имоти в размер на 2 214.17 лв. без ДДС.

2. Общежитие-канцелария – заета площ 98 кв.м., година на монтаж: около 1980 г. - начална тръжна цена без ДДС съгласно оценка на оценител на имоти в размер на 835.00 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.05.2020 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на движимите вещи може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.04.2020 г. до 13.05.2020 г. на място, след заявка в Кметство Говедаре, Община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена без ДДС се внася до 16.30 часа на 14.05.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги” в сградата на Общинска администрация, до 17,30 часа на 13.05.2020 г. Същата е с цена в размер на 10 /десет/ лв. с ДДС за комплект съгласно чл. 53, т. 14, буква „а” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

            Писмени предложения за участие в търга се подават до 17.00 часа на 14.05.2020 год. на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. „България” № 2.

 

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357