Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, представляващи движими вещи – частна общинска собственост

2794

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46 ал. 2 във връзка с ал.1, т.1, чл. 61, т. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за продажба на дълготрайни материални активи, представляващи движими вещи – частна общинска собственост, а именно:

1. Струг С8М ИНВ. № 1100 – 1 /един/ брой – начална тръжна цена без ДДС: 666,67 лв. /шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/

2. Струг С8С ИНВ. № 1101 – 1 /един/ брой – начална тръжна цена без ДДС: 483,33 лв. /четиристотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/.

Търгът ще се проведе на 29.09.2011 г. от 14,30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала” – етаж 2.

Тръжната документация се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, до 17,30 часа на 20.09.2011 г. Същата е с цена в размер на 10 /десет/ лв. с ДДС за комплект съгласно чл. 53, т. 14, буква „а” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от началната тръжна цена без ДДС се внася до 16,30 часа на 28.09.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Оглед на движимите вещи може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 29.08.2011 г. до 28.09.2011г. на място след заявка в ОДК - Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик до 17.00 часа на 28.09.2011 год. на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация.

 

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357