Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив

2251

          І. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46 ал. 2 във връзка с ал.1, т.1, чл. 61, т. 2, чл. 64, чл. 65, ал.3  и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, а именно:
         Струг С8М ИНВ. № 1100 – 1 /един/ брой – начална тръжна цена без ДДС: 466,67 лв. /четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.
         Търгът ще се проведе на 14.03.2012 г. от 11,00 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала” – етаж 2.
         Тръжната документация се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, до 17,30 часа на 07.03.2012 г. Същата е с цена в размер на 10 /десет/ лв. с ДДС за комплект съгласно чл. 53, т. 14, буква „а” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
          Депозитна вноска в размер на 40% от началната тръжна цена без ДДС се внася до 16,30 часа на 13.03.2012 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.
Оглед на движимата вещ може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.02.2012 г. до 13.03.2012г. на място след заявка в ОДК – Пазарджик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 15.  
          Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик до 17.00 часа на 13.03.2012 год. на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация.
За справки: стая 605, тел.(034) 402-357     

          ІІ. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства
Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, а именно:
1. Струг С8С инв. № 1101, произведен 1980 г., заводски № 692 – 1 /един/ брой - продажна цена 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с включен ДДС.
2. Професионална шевна машина „TEXTIMA”, произведена 1981 г., фабр. № 261062 – 1 /брой/ - продажна цена 100,00 лв. /сто лева/ с включен ДДС.
Начална и крайна дата на продажбата – от 10.00 часа  на 20.02.2012 г. до 15.00 часа на 24.02.2012 г.
Продажбата ще се извърши в Общински детски комплекс - Пазарджик, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 15, етаж І /първи/, стая № 2 /две/, при г-жа Васка Бобева – счетоводител на ОДК - Пазарджик, по реда на явилите се купувачи.       
    Цената на продадените вещи да се внася в брой в касата на Общински детски комплекс – гр. Пазарджик.
    Обявените за продажба движими вещи се намират в сградата  на Общински детски комплекс - Пазарджик, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 15.
         За справки: на място в ОДК – Пазарджик, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 15