Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляваща Поземлен имот с индентификатор 15028.87.524 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница

224

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 63 във връзка с чл. 60 от Наредба за Общинската собственост и Решение № 212 от 29 август 2024 година на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 9,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

            за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляваща Поземлен имот с индентификатор 15028.87.524 (едно, пет, нула, две, осем, точка, осем, седем, точка, пет, две, четири) по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, в местността „Баира”, площ 371 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, съседи: 15028.87.2, 15028.87.483, 15028.77.232 и 15028.87.1, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 1591/02.05.2023 г, вписан в дв. вх. рег. № 3316/02.05.2023 г., Акт № 157, том 11, дв. вх. рег 1051, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Търгът ще се проведе на 28.03.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – зала „Архитектурен съвет”.    

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 22.02.2024 г. до 26.03.2024 год.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна вноска в размер на 6.86 лв. (шест лева и осемдесет и шест стотинки) за поземлен имот с идентификатор 15028.87.524 (едно, пет, нула, две, осем, точка, осем, седем, точка, пет, две, четири). Депозитът се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджикдо 16,30 часа на 27.03.2024 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 26.03.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за имота да се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 27.03.2024 год.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 605, 606, тел.(034) 402- 242, (034) 402-357.