Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година (01.10.2021 г. – 30.09. 2022 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Огняново, с. Синитово и с. Црънча

1075

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, т. 1, пр.2, чл.101, ал. 5, чл. 64 във връзка с  чл. 63 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2021 г. – 30.09. 2022 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Огняново, с. Синитово и с. Црънча, актувани с актове за частна общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото за обяви до входа, в административната сгра на Кметството, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – зала „Заседателна зала”

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 16.08.2021 г. до 16.09.2021 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитна вноска в размер на началната годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите се внася по сметка на община Пазарджик – ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 16.09.2021 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.09.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.09.2021 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

                                            

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Огняново, с. Синитово и с Црънча, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2021 г. – 30.09.2022 г., чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 17.09.2021 год.

 

        С. Огняново:

        1. Поземлен имот с идентификатор 53335.110.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, местност ДОЛНА АДА, площ 17586 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, категория на земята при неполивни условия: 9, актуван с акт за частна общинска собственост № 5066/30.04.2018 год., вписан във вх. рег. 3982/25.05.2018 год., Акт № 113, том 13, дв. вх. рег. № 3981, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 61.55 лв. (шестдесет и един лева и петдесет и пет стотинки).

 

        С. Синитово

        1. Поземлен имот с идентификатор 66559.50.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност ГОРЕН АЛЧАК, площ 570 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5721/04.05.2020 год., вписан във вх. рег. 2414/08.05.2020 год., Акт № 181, том 8, дв. вх. рег. № 2411, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.84 лв. (шест лева и осемдесет и четири стотинки).

        2 Поземлен имот с идентификатор 66559.50.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност ГОРЕН АЛЧАК, площ 451 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5722/04.05.2020 год., вписан във вх. рег. 2407/08.05.2020 год., Акт № 174, том 8, дв. вх. рег. № 2404, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 5.41 лв. (пет лева и четиридесет и една стотинки).

 

             С. Црънча:

        1. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 192 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5186/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8588/12.10.2018 год., Акт № 39, том 29, дв. вх. рег. № 8583, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 2.30 лв. (два лева и тридесет стотинки).

        2. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 518 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5187/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8587/12.10.2018 год., Акт № 36, том 29, дв. вх. рег. № 8579, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.22 лв. (шест лева и двадесет и две стотинки).

        3. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 1 682 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5188/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8636/15.10.2018 год., Акт № 77, том 29, дв. вх. рег. № 8630, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 20.18 лв. (двадесет лева и осемнадесет стотинки).

        4. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 3 446 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5195/01.11.2018 год., вписан във вх. рег. 9487/09.11.2018 год., Акт № 81, том 32, дв. вх. рег. № 9474, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 41.35 лв. (четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки).