Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2022 г. – 30.09. 2023 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Овчеполци, с. Огняново, с. Синитово, с. Црънча и с. Черногорово

838

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка чл. 64 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2022 г. – 30.09. 2023 г.) на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Овчеполци, с. Огняново, с. Синитово, с. Црънча и с. Черногорово, актувани с актове за частна общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото за обяви до входа, в административната сгра на Кметството, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 14.09.2022 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – зала „Архитектурен съвет”

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 15.08.2022 г. до 13.09.2022 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитна вноска в размер на началната годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик  до 16,30 часа на 13.09.2022 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 08.09.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 13.09.2022 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

                                                

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242

 

        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Овчеполци, с. Огняново, с. Синитово, с. Црънча и с. Черногорово, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2022 г. – 30.09.2023 г., чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 14.09.2022 год.

 

          с. Овчеполци:

            1. Поземлен имот с идентификатор 53285.2.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност НАД СЕЛОТО, площ 196 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6232/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2385/30.03.2022 год., Акт № 114, том 8, дв. вх. рег. № 2368, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 2.35 лв. (два лева и тридесет и пет стотинки).

          2. Поземлен имот с идентификатор 53285.2.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност НАД СЕЛОТО, площ 357 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6233/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2384/30.03.2022 год., Акт № 113, том 8, дв. вх. рег. № 2367, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 4.28 лв. (четири лева и двадесет и осем стотинки).

          3. Поземлен имот с идентификатор 53285.2.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност НАД СЕЛОТО, площ 1675 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5096/23.05.2018 год., вписан във вх. рег. 4131/30.05.2018 год., Акт № 29, том 14, дв. вх. рег. № 4136, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 20.10 лв. (двадесет лева и десет стотинки).

          4. Поземлен имот с идентификатор 53285.46.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ПЕСО ПОЛЕ, площ 1700 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6236/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2381/30.03.2022 год., Акт № 110, том 8, дв. вх. рег. № 2364, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.50 лв. (осем лева и петдесет стотинки).

         

          5. Поземлен имот с идентификатор 53285.50.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност БЕГЛИКА, площ 2199 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6240/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2436/31.03.2022 год., Акт № 153, том 8, дв. вх. рег. № 2420, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 26.39 лв. (двадесет и шест лева и тридесет и девет стотинки).

          6. Поземлен имот с идентификатор 53285.53.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност КОЛЬОВА ЧЕШМА, площ 434 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6238/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2434/31.03.2022 год., Акт № 148, том 8, дв. вх. рег. № 2415, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 3.91 лв. (три лева и деветдесет и една стотинки).

          7. Поземлен имот с идентификатор 53285.58.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МУСОВЕЦ, площ 1999 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6234/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2383/30.03.2022 год., Акт № 111, том 8, дв. вх. рег. № 2365, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 17.99 лв. (седемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки).

          8. Поземлен имот с идентификатор 53285.62.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ЯЛЪМА, площ 1300 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6221/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2367/30.03.2022 год., Акт № 99, том 8, дв. вх. рег. № 2353, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 15.60 лв. (петнадесет лева и шестдесет стотинки).

          9. Поземлен имот с идентификатор 53285.63.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ЯЛЪМА, площ 1202 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6222/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2427/31.03.2022 год., Акт № 152, том 8, дв. вх. рег. № 2419, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 14.42 лв. (четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки).

          10. Поземлен имот с идентификатор 53285.63.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ЯЛЪМА, площ 1150 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6223/22.03.2022 год.,

 

вписан във вх. рег. 2428/31.03.2022 год., Акт № 154, том 8, дв. вх. рег. № 2421, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.80 лв. (тринадесет лева и осемдесет стотинки).

          11. Поземлен имот с идентификатор 53285.63.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ЯЛЪМА, площ 1333 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6224/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2429/31.03.2022 год., Акт № 157, том 8, дв. вх. рег. № 2424, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 16.00 лв. (шестнадесет лева).

          12. Поземлен имот с идентификатор 53285.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ ХРАСТИ, площ 1833 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6216/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2361/30.03.2022 год., Акт № 90, том 8, дв. вх. рег. № 2344, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 22.00 лв. (двадесет и два лева).

          13. Поземлен имот с идентификатор 53285.64.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ ХРАСТИ, площ 557 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6217/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2362/30.03.2022 год., Акт № 94, том 8, дв. вх. рег. № 2348, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.68 лв. (шест лева и шестдесет и осем стотинки).

          14. Поземлен имот с идентификатор 53285.64.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ ХРАСТИ, площ 1361 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6218/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2363/30.03.2022 год., Акт № 101 том 8 дв. вх. рег. № 2355, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 16.33 лв. (шестнадесет лева и тридесет и три стотинки).

          15. Поземлен имот с идентификатор 53285.64.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ ХРАСТИ, площ 679 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6219/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2369/30.03.2022 год., Акт № 102, том 8, дв. вх. рег. № 2356, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.15 лв. (осем лева и петнадесет стотинки).

          16. Поземлен имот с идентификатор 53285.64.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ

 

ХРАСТИ, площ 1243 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6220/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2368/30.03.2022 год., Акт № 98, том 8, дв. вх. рег. № 2352, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 14.92 лв. (четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки).

          17. Поземлен имот с идентификатор 53285.65.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност МАРКОВСКИ ХРАСТИ, площ 800 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5089/22.05.2018 год., вписан във вх. рег. 4001/25.05.2018 год., Акт № 126, том 13, дв. вх. рег. № 3997, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки).

          18. Поземлен имот с идентификатор 53285.73.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност ЧЕРКОВКА, площ 2207 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6225/22.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2430/31.03.2022 год., Акт № 159, том 8, дв. вх. рег. № 2426, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 26.48 лв. (двадесет и шест лева и четиредесет и осем стотинки).

          19. Поземлен имот с идентификатор 53285.78.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност КЪРТЕЛА, площ 554 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6239/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2435/31.03.2022 год., Акт № 150, том 8, дв. вх. рег. № 2417, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.65 лв. (шест лева и шесдесет и пет стотинки).

          20. Поземлен имот с идентификатор 53285.82.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност РЕКАТА, площ 637 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, актуван с акт за частна общинска собственост № 6227/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2377/30.03.2022 год., Акт № 107, том 8, дв. вх. рег. № 2361, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 2.23 лв. (два лева и двадесет и три стотинки).

          21. Поземлен имот с идентификатор 53285.82.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност РЕКАТА, площ 1.027 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, актуван с акт за частна общинска собственост № 5094/22.05.2018 год., вписан във вх. рег. 4035/28.05.2018 год., Акт № 135, том 13, дв. вх. рег. № 4034, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с

 

начална годишна тръжна наемна цена – 3.59 лв. (три лева и петдесет и девет стотинки).

          22. Поземлен имот с идентификатор 53285.86.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност РЕКАТА, площ 520 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6228/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2376/30.03.2022 год., Акт № 109, том 8, дв. вх. рег. № 2363, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.24 лв. (шест лева и двадесет и четири стотинки).

          23. Поземлен имот с идентификатор 53285.87.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност РЕКАТА, площ 1307 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6226/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2431/31.03.2022 год., Акт № 147, том 8, дв. вх. рег. № 2414, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 15.68 лв. (петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки).

          24. Поземлен имот с идентификатор 53285.95.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност КОПАНИТЕ, площ 2000 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, актуван с акт за частна общинска собственост № 6237/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2433/31.03.2022 год., Акт № 151, том 8, дв. вх. рег. № 2418, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 7.00 лв. (седем лева).

          25. Поземлен имот с идентификатор 53285.111.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност СТУБЛИЦАТА, площ 4012 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6235/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2382/30.03.2022 год., Акт № 112, том 8, дв. вх. рег. № 2366, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 36.11 лв. (тридесет и шест лева и единадесет стотинки).

          26. Поземлен имот с идентификатор 53285.132.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност БИЗЧИЙНИЦАТА, площ 909 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6229/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2373/30.03.2022 год., Акт № 104, том 8, дв. вх. рег. № 2358, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.15 лв. (осем лева и петнадесет стотинки).

          27. Поземлен имот с идентификатор 53285.132.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност БИЗЧИЙНИЦАТА, площ 1136 кв.м, трайно предназначение на

 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6230/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2374/30.03.2022 год., Акт № 106, том 8, дв. вх. рег. № 2360, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.22 лв. (десет лева и двадесет и две стотинки).

          28. Поземлен имот с идентификатор 53285.132.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност БИЗЧИЙНИЦАТА, площ 506 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 6231/24.03.2022 год., вписан във вх. рег. 2375/30.03.2022 год., Акт № 108, том 8, дв. вх. рег. № 2362, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 4.55 лв. (четири лева и петдесет и пет стотинки).

          29. Поземлен имот с идентификатор 53285.132.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност БИЗЧИЙНИЦАТА, площ 1497 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5097/23.05.2018 год., вписан във вх. рег. 4128/30.05.2018 год., Акт № 19, том 14, дв. вх. рег. № 4126, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.47 лв. (тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки).

 

          с. Огняново:

          1. Поземлен имот с идентификатор 53335.110.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, местност ДОЛНА АДА, площ 17586 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, категория на земята при неполивни условия: 9, актуван с акт за частна общинска собственост № 5066/30.04.2018 год., вписан във вх. рег. 3982/25.05.2018 год., Акт № 113, том 13, дв. вх. рег. № 3981, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 61.55 лв. (шестдесет и един лева и петдесет и пет стотинки).

 

          с. Синитово

          1. Поземлен имот с идентификатор 66559.50.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност ГОРЕН АЛЧАК, площ 570 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5721/04.05.2020 год., вписан във вх. рег. 2414/08.05.2020 год., Акт № 181, том 8, дв. вх. рег. № 2411, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.84 лв. (шест лева и осемдесет и четири стотинки).

          2 Поземлен имот с идентификатор 66559.50.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност ГОРЕН АЛЧАК, площ 451 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при

 

неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5722/04.05.2020 год., вписан във вх. рег. 2407/08.05.2020 год., Акт № 174, том 8, дв. вх. рег. № 2404, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 5.41 лв. (пет лева и четиридесет и една стотинки).

 

          с. Црънча:

          1. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 192 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5186/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8588/12.10.2018 год., Акт № 39, том 29, дв. вх. рег. № 8583, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 2.30 лв. (два лева и тридесет стотинки).

          2. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 518 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5187/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8587/12.10.2018 год., Акт № 36, том 29, дв. вх. рег. № 8579, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.22 лв. (шест лева и двадесет и две стотинки).

          3. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 1 682 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5188/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8636/15.10.2018 год., Акт № 77, том 29, дв. вх. рег. № 8630, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 20.18 лв. (двадесет лева и осемнадесет стотинки).

          4. Поземлен имот с идентификатор 78570.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, местност БАНДАЛА, площ 3 446 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5195/01.11.2018 год., вписан във вх. рег. 9487/09.11.2018 год., Акт № 81, том 32, дв. вх. рег. № 9474, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 41.35 лв. (четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки).

          с. Черногорово

          1. Поземлен имот с идентификатор 81089.10.572 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, местност „94”, площ 679 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 6241/24.03.2022 год., вписан в Акт № 155, том 8, дв. вх. рег. № 2422 от 31.03.2022 год., в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.15 лв. (осем лева и петнадесет стотинки).