Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 /една/ стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен

807

Във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 6, ал. 9 от Правилата за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик, и на основание чл.63, във връзка с чл.64, ал. 2 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

        

За отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2022 г.-30.09.2023 г.) на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен, начин на трайно ползване: Пасище, актувани с Актове за публична общинска собственост - подробно описани в Приложение № 1 от тръжната документация.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните тръжни годишни наемни цени, ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа и на видно място в административната сграда на кметството на населеното място, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.07.2022 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.        

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден от  20.06.2022 г. до 21.07.2022 год.

Депозитна вноска в размер на  началната тръжна годишна наемна цена на поземлен имот по Приложение № 1, се внася по сметка на община Пазарджик– ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16.30 часа на 21.07.2022 г.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един имот по отделно се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 21.07.2022 г.

Тръжна документация с цена в размер на 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик на един комплект за всеки един имот по отделно, се продава на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.07.2022 г.

До участие в търга се допускат собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения, но имащи данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения по сключени договори за земи от държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242             

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СП И С Ъ К

на поземлени имоти от ОПФ  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, с. Овчеполци, с. Росен, с. Сбор, и с. Цар Асен,  с начин на трайно ползване: Пасище, актувани с Актове за публична общинска собственост, за отдаването под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 22.07.2022 г. от 10.30 часа

 

с. Априлци

 

1. Поземлен имот с идентификатор 00571.42.11 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, четири, две, точка, едно, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, местност „БАБИНА ГОРА”, площ: 8316 кв.м. (осем хиляди триста и шестнадесет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 000337, съседи:  00571.42.12, 00571.42.10, 00571.42.15, 00571.41.10, 00571.41.14., актуван с акт за публична общинска собственост № 987/15.01.2018 год., вписан във вх. рег. 246/18.01.2018 год., Акт № 135, том 1, дв. вх. рег. № 296, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик;

Начална тръжна годишна наемна цена – 24.95 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 00571.15.1 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, местност „КУРТ КУРИЯ”, площ: 36723 кв.м. (тридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и три квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 015001, съседи:  00571.16.4, 00571.17.36, 00571.19.5, 00571.15.3, 00571.15.2, 00571.14.23, 00571.14.22, 00571.14.21 и 00571.14.20, актуван с акт за публична общинска собственост № 1181/13.11.2018 год., вписан във вх. рег. 9805/20.11.2018 год., Акт № 95, том 33, дв. вх. рег. № 9793, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик;

Начална тръжна годишна наемна цена – 110.17 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 00571.16.2 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, едно, шест, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, местност „СВЕТИ СПАС”, площ: 73979 кв.м. (седемдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и девет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 016002, съседи:  00571.888.9901, 00571.504.10, 00571.16.3, 00571.63.43, 00571.16.4, 00571.16.7, 00571.16.6, 00571.16.1, 00571.503.17 и 00571.503.503.18, актуван с акт за публична общинска собственост № 1180/13.11.2018 год., вписан във вх. рег. 9808/20.11.2018 год., Акт № 98, том 33, дв. вх. рег. № 9796, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 221.94 лв.

 

 

с. Овчеполци

 

1. Поземлен имот с идентификатор 53285.100.42 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, нула, нула, точка, четири, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Смокинята”, площ: 6213 кв.м. (шест хиляди двеста и тринадесет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 100042, съседи: 53285.100.79, 53285.100.80, и 53285.100.108, актуван с акт за публична общинска собственост № 1001/05.02.2018 год., вписан във вх. рег. 818/08.02.2018 год., Акт № 66, том 3, дв. вх. рег. № 819, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 18.64 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 53285.100.43 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, нула, нула, точка, четири, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Смокинята”, площ: 30943 кв.м. (тридесет хиляди деветстотин четиридесет и три квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план:100043, съседи: 53285.100.78, 53285.100.80, 53285.100.108 и 53285.100.79, актуван с акт за публична общинска собственост № 1002/05.02.2018 год., вписан във вх. рег. 823/08.02.2018 год., Акт № 73, том 3, дв. вх. рег. № 826, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 92.83 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 53285.102.41 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, нула, две, точка, четири, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Пиленцето”, площ: 11949 кв.м. (единадесет хиляди  деветстотин четиридесет и девет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 102041, съседи: 53285.103.120, 53285.102.47, 53285.102.45 и 53285.102.44, актуван с акт за публична общинска собственост № 1004/06.02.2018 год., вписан във вх. рег. 977/13.02.2018 год., Акт № 174, том 3, дв. вх. рег. № 970, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 35.85 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 53285.103.109 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, нула, три, точка, едно, нула, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Каратопрак”, площ: 5605 кв.м. (пет хиляди шестстотин и пет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 4, номер по предходен план: 103109, съседи: 53285.103.119, 53285.104.142, 53285.103.115 и 53285.103.113, актуван с акт за публична общинска собственост № 1003/06.02.2018 год., вписан във вх. рег. 958/13.02.2018 год., Акт № 164, том 3, дв. вх. рег. № 956, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

 Начална тръжна годишна наемна цена – 28.26

5. Поземлен имот с идентификатор 53285.109.16 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, нула, девет, точка, едно, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Бозълъка”, площ: 6700 кв.м. (шест хиляди и седемстотин квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 109016, съседи: 53285.109.21, 53285.109.13, 53285.109.15, 53285.109.20  и 53285.109.18, актуван с акт за публична общинска собственост № 1013/07.02.2018 год., вписан във вх. рег. 874/09.02.2018 год., Акт № 101, том 1, дв. вх. рег. № 876, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 20.10 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 53285.110.68 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, едно, нула, точка, шест, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Бозалъка”, площ: 6690 кв.м. (шест хиляди шестстотин и деветдесет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 110068, съседи: 53285.110.37, 53285.109.20, 53285.110.61, 53285.110.67  и 53285.110.80, актуван с акт за публична общинска собственост № 1014/07.02.2018 год., вписан във вх. рег. 906/12.02.2018 год., Акт № 124, том 3, дв. вх. рег. № 906, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 20.07 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 53285.113.67 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, едно, три, точка, шест, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Стублицата”, площ: 11745 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 113067, съседи: 53285.113.68, 53285.113.17, 53285.113.16, 53285.113.15, 53285.113.13, 53285.113.69 и 53285.99.59, актуван с акт за публична общинска собственост № 1010/06.02.2018 год., вписан във вх. рег. 911/12.02.2018 год., Акт № 130, том 3, дв. вх. рег. № 912, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 35.24 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 53285.129.3 (пет, три, две, осем, пет, точка, едно, две, девет, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, местност „Бизчийницата”, площ: 9140 кв.м. (девет хиляди сто и четиридесет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 129003, съседи: 53285.129.36, 53285.129.69, 53285.129.35, 53285.129.34,  53285.129.33, 53285.129.32, 53285.129.31, 53285.129.30, 53285.129.70 и 53285.129.4, актуван с акт за публична общинска собственост № 1011/06.02.2018 год., вписан във вх. рег. 903/12.02.2018 год., Акт № 122, том 3, дв. вх. рег. № 904, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Начална тръжна годишна наемна цена – 27.42 лв.

 

 

 

с. Росен

 

1. Поземлен имот с идентификатор 63032.153.2, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ГРЕДАТА”, площ: 3 971 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 5, номер по предходен план: 153002, съседи: 63032.149.2, 63032.153.6, 63032.153.5, и 63032.155.7, актуван с акт за публична общинска собственост № 1476/08.02.2021 год. .

Нначална тръжна годишна наемна цена – 11.923 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 63032.28.8, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЧЕРВЕНАКА”, площ: 3 220 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 028008, съседи: 63032.27.25, 63032.28.9, 63032.28.7, и 63032.29.14, актуван с акт за публична общинска собственост № 1457/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 9.66 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 63032.44.8, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „КОЛНУКА”, площ: 2 787 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 4, номер по предходен план: 044008, съседи: 63032.44.9, 63032.44.24, 63032.44.25, 63032.44.10, 63032.44.23, 63032.44.17 и 63032.44.18, актуван с акт за публична общинска собственост № 1471/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 13.94 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 63032.96.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЗАД ЛОЗЯТА”, площ: 1 063 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 4, номер по предходен план: 096001, съседи: 63032.96.41 и 63032.96.40, актуван с акт за публична общинска собственост № 1473/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 5.32 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 63032.97.27, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЗАД ЛОЗЯТА”, площ: 1 376 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 4, номер по предходен план: 097027, съседи: 63032.97.101 и 63032.97.99, актуван с акт за публична общинска собственост № 1474/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 6.88 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 63032.461.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЧЕРВЕНАК”, площ: 27 105 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 461001, съседи: 63032.62.32, 63032.62.24, 63032.63.8, 63032.63.7, 63032.63.6, 63032.63.5, 63032.66.43, 63032.63.4, 63032.63.3, 63032.63.2, 63032.63.1, 63032.62.30  и 63032.62.31, актуван с акт за публична общинска собственост № 1461/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 81.32 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 63032.440.2, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЧЕРВЕНАКА”, площ: 9 993 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 440002, съседи: 63032.440.6, 63032.440.3, 63032.440.5 и 63032.440.1, актуван с акт за публична общинска собственост № 1461/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 29.98 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 63032.440.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЧЕРВЕНАКА”, площ: 21 140 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 440001, съседи: 63032.440.6, 63032.441.3, 63032.440.2 и 63032.440.5, актуван с акт за публична общинска собственост № 1459/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 63.42 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 63032.29.7, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ЧЕРВЕНАКА”, площ: 10 496 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 029007, съседи: 63032.27.26, 63032.27.27, 63032.29.8, 63032.29.9, 63032.29.5 и 63032.29.6,  актуван с акт за публична общинска собственост № 1458/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 31.49 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 63032.460.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „БОЖА ЧЕРКВА”, площ: 15 427 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 460001, съседи: 63032.456.4, 63032.456.3, 63032.456.2, 63032.13.13 и 63032.13.12, актуван с акт за публична общинска собственост № 1465/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 46.28 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 63032.455.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „БОЖА ЧЕРКВА”, площ: 12 554 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 455001, съседи: 63032.501.178, 63032.56.42, 63032.56.1, 63032.57.58, 63032.455.2 и 63032.55.23, актуван с акт за публична общинска собственост № 1464/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 37.66 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 63032.435.2, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „БОЖА ЧЕРКВА”, площ: 5 282 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 435002, съседи: 63032.35.4, 63032.435.3, 63032.435.1 и 63032.456.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 1463/04.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 15.85 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 63032.5.16, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ГЪЗЕРА”, площ: 22 363 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 430001, съседи: 63032.5.15, 63032.5.13, 63032.5.2, 63032.5.14 и 63032.5.1, актуван с акт за публична общинска собственост № 1475/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 67.09 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 63032.436.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ТЕПЕТО”, площ: 46 392 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 461001, съседи: 63032.457.2, 63032.27.27, 63032.19.12, 63032.336.2 и 63032.17.43, актуван с акт за публична общинска собственост № 1469/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 139.18 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 63032.437.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „ТЕПЕТО”, площ: 190 859 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 437001, съседи: 63032.24.30, 63032.26.27, 63032.437.3, 63032.437.2, 63032.117.31, 63032.116.34, 63032.116.15, 63032.116.5, 63032.201.1, 63032.20.31, 63032.183.1, 63032.20.16, 63032.20.29, 63032.26.38, 63032.24.28, 63032.24.29  и 63032.24.33, актуван с акт за публична общинска собственост № 1470/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 572.58 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 63032.438.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „КАЙРЯКА”, площ: 241 875 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 438001, съседи: 63032.75.5, 63032.75.6, 63032.74.30, 63032.74.36, 63032.68.25, 63032.68.23, 63032.68.22, 63032.438.2, 63032.64.24, 63032.64.23, 63032.64.20, 63032.64.19, 63032.64.12, 63032.64.11, 63032.64.10, 63032.64.9, 63032.64.8, 63032.64.7,  63032.64.6,  63032.64.5,  63032.64.4,  63032.64.3,  63032.64.2, и 63032.64.1, актуван с акт за публична общинска собственост № 1466/08.02.2021 год. .

Начална тръжна годишна наемна цена – 725.63 лв.

        17. Поземлен имот с идентификатор 63032.439.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „КАЙРЯКА”, площ: 11 787 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 439001, съседи: 63032.75.1, 63032.75.5, 63032.66.43 и 63032.80.30, актуван с акт за публична общинска собственост № 1467/08.02.2021 год. .

        Начална тръжна годишна наемна цена – 35.36 лв.

        18. Поземлен имот с идентификатор 63032.441.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „КАЙРЯКА”, площ: 258 690 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 441001, съседи: 63032.441.4, 63032.11.170, 63032.11.142, 63032.70.25, 63032.74.35, 63032.73.5, 63032.73.4, 63032.73.6, 63032.74.34, 63032.440.3, 63032.441.2 и 63032.441.3, актуван с акт за публична общинска собственост № 1468/08.02.2021 год. .

        Начална тръжна годишна наемна цена – 776.07 лв.

        19. Поземлен имот с идентификатор 63032.435.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Росен, местност „БОЖА ЧЕРКВА”, площ: 107 966 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9, номер по предходен план: 435001, съседи: 63032.435.2, 63032.435.3, 63032.457.2, 63032.16.22, 63032.15.22 и 63032.456.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 1462/04.02.2021 год. .

        Начална тръжна годишна наемна цена – 323.90

       

 

с. Сбор

 

        1. Поземлен имот с идентификатор 65468.75.17, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Сбор, местност „НЕНЧОВ ГРОБ”, площ: 53 245 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 075017, съседи: 65468.73.28, 65468.75.7, 65468.75.25, 65468.75.8, 65468.75.23, 65468.75.22, 65468.75.21, 65468.75.14, 65468.75.13, 65468.75.12, 65468.75.11, 65468.75.10, 65468.179.46, 65468.75.18, 65468.179.146, 65468.179.175, 65468.179.174, 65468.179.148, 65468.75.3 и 65468.75.26,  актуван с акт за публична общинска собственост № 1490/15.02.2021 год. .

  Начална тръжна годишна наемна цена – 159.74 лв

        2. Поземлен имот с идентификатор 65468.23.1, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Сбор, местност „ЕМИНОВО”, площ: 76 757 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 023001, съседи: 65468.179.130, 65468.179.131, 65468.179.132, 65468.179.152, 65468.179.151, 65468.179.134, 65468.179.135, 65468.179.136, 65468.179.137, 65468.24.4, 65468.24.5, 65468.23.2, 65468.23.3, 65468.23.6, 65468.23.7, 65468.23.4, 65468.179.128 и 65468.179.129, актуван с акт за публична общинска собственост № 1489/15.02.2021 год. .

  Начална тръжна годишна наемна цена – 230.27

       

 

 

с. Цар Асен

 

1. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.58, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 6 134 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 8, съседи: 78056.14.100, 78056.13.46, 78056.13.55, 78056.13.43, 78056.13.42 и 78056.13.53 , актуван с акт за публична общинска собственост № 1477/09.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 18.40 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.76, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 32 570 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 5, съседи: 78056.501.12, 78056.501.402, 78056.501.13, 78056.13.103, 78056.501.14, 78056.13.104, 78056.501.15, 78056.501.16, 78056.501.304, 78056.501.18, 78056.501.19, 78056.13.105, 78056.13.72, 78056.13.75, 78056.13.71, 78056.13.87, 78056.14.100, 78056.13.86, 78056.13.85, 78056.13.70, 78056.13.69, 78056.53.5, 78056.13.56, 78056.13.80 и 78056.501.301, актуван с акт за публична общинска собственост № 1485/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 97.71 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.73, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 995 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 5, съседи: 78056.13.74, 78056.13.75, и 78056.13.72, актуван с акт за публична общинска собственост № 1484/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 2.989

4. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.72, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 7 369 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 5, съседи: 78056.13.105, 78056.13.74, 78056.13.73, 78056.13.75, и 78056.13.76, актуван с акт за публична общинска собственост № 1483/12.02.2021 год..

 Начална тръжна годишна наемна цена – 22.11 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.71, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 4 099 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 5, съседи: 78056.13.76, актуван с акт за публична общинска собственост № 1482/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 12.30 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.68, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 4 850 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 8, съседи: 78056.13.78, 78056.13.61 и 78056.13.53, актуван с акт за публична общинска собственост № 1481/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 14.55 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.67, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 24 642 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 8, съседи: 78056.13.85, 78056.13.64, 78056.13.87, 78056.13.65, 78056.13.66, 78056.14.100, 78056.13.53, 78056.13.84 и 78056.13.83,  актуван с акт за публична общинска собственост № 1480/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 73.93 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 78056.13.61, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „ЧАКЪЛА”, площ: 19 024 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 8, съседи: 78056.13.68, 78056.13.78, 78056.13.79, 78056.13.62, 78056.14.100 и 78056.13.53, актуван с акт за публична общинска собственост № 1479/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 57.07 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 78056.25.84, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „АШЛАМА ДЕРЕ”, площ: 9 724 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 5, съседи: 78056.25.105, 78056.25.85, 78056.25.21, 78056.25.22, 78056.25.23 и 78056.25.83, актуван с акт за публична общинска собственост № 1486/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 29.17 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 78056.26.42, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „АЗМАКА”, площ: 143 486 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 6, съседи: 78056.62.1, 78056.62.12, 78056.26.43, 78056.26.41, 78056.26.54, 78056.26.53 и 78056.26.20, актуван с акт за публична общинска собственост № 1487/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 430.59 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 78056.27.87, по кадастралната карта и кадастарлните регистри на с. Цар Асен, местност „КАЗЛАЧА”, площ: 7 406 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория: 7, съседи: 78056.27.79, 78056.44.26, 78056.179.2, 78056.27.84, 78056.27.117 и 78056.27.78, актуван с акт за публична общинска собственост № 1488/12.02.2021 год..

Начална тръжна годишна наемна цена – 22.218 лв.