Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.115.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, местност „ГЕРЕНА”, площ 19 288 кв.м.

504

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка чл. 64 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора, на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.115.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, местност „ГЕРЕНА”, площ 19 288 кв.м. (деветнадесет хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на земята: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Нива”, категория на земята при неполивни условия-10, актуван с акт за частна общинска собственост собственост № 4905/03.10.2017 год., вписан във вх. рег. 9296/11.10.2017 год., Акт № 45, том 31, дв. вх. рег. № 9284, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, на начална годишна тръжна наемна цена – 868.00 лв. (осемстотин шестдесет и осем лева) за целият имот, при следните условия и ред:              

Търгът ще се проведе на 20.01.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – Заседателна зала.

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 19.12.2022 год. до 19.01.2023 год.

 До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство на ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Депозитна вноска в размер на начална годишна тръжна наемна цена – 868.00 лв. (осемстотин шестдесет и осем лева) за целият имот, се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 19.01.2023 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 16.01.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за всеки един имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един имот се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 19.01.2023 г.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242