Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с.Гелеменово и с.Пищигово

554

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка чл. 64 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с.Гелеменово и с.Пищигово, актувани с актове за частна общинска собственот, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото за обяви до входа, в административната сграда на Кметството, както и на интернет адрес: : www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 19.07.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – Заседателна зала.             Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 19.06.2023 г. до 18.07.2023 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитна вноска в размер на началната годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 18.07.2023 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.07.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 18.07.2023 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242      

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Гелеменово и с. Пищигово, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора, чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.07.2023 год.

 

          с. Гелеменово

          1. Поземлен имот с индентификатор 1469.93.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, местност КУРУ ИРИМ, площ 330 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Оризище, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5067/30.04.2018 год., вписан във вх. рег. 3918/23.05.2018 год., Акт № 68, том 13, дв. вх. рег. № 3916, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 3.14 лв. (три лева и четиринадесет стотинки).

          2. Поземлен имот 1469.93.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, местност КУРУ ИРИМ, площ 330 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Оризище, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5068/30.04.2018 год., вписан във вх. рег. 3937/23.05.2018 год., Акт № 71, том 13, дв. вх. рег. № 3920, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 3.14 лв. (три лева и четиринадесет стотинки).

          3. Поземлен имот 1469.93.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, местност КУРУ ИРИМ, площ 914 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Оризище, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5069/30.04.2018 год., вписан във вх. рег. 3917/23.05.2018 год., Акт № 69, том 13, дв. вх. рег. № 3917, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.68 лв. (осем лева и шестдесет и осем стотинки).

 

          С. Пищигово:

         

          1. Поземлен имот с идентификатор 56561.333.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 708 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5700/06.03.2020 год., вписан във вх. рег. 1584/12.03.2020 год., Акт № 26, том 6, дв. вх. рег. № 1581, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.37 лв. (шест лева и тридесет и седем стотинки).

          2. Поземлен имот с идентификатор 56561.333.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 205 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5701/06.03.2020 год., вписан във вх. рег. 1693/16.03.2020 год., Акт № 96, том 6, дв. вх. рег. № 1690, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 1.85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки).

          3. Поземлен имот с идентификатор 56561.333.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 535 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5702/06.03.2020 год., вписан във вх. рег. 1582/12.03.2020 год., Акт № 24, том 6, дв. вх. рег. № 1578, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 4.82 лв. (четири лева и осемдесет и две стотинки).