Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Ивайло, с. Паталеница и с. Ляхово, общ. Пазарджик, актувани с актове за частна общинска собственост

157

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал.2, т.3 и ал.3 във връзка чл. 64 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на  с. Ивайло, с. Паталеница и с. Ляхово, общ. Пазарджик, актувани с актове за частна общинска собственост, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото за обяви до входа, в административната сграда на Кметството, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 14.05.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 –  зала „Архитектурен съвет.

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 12.04.2024 г. до 13.05.2024 г.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитна вноска в размер на началната годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 13.05.2024 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 10.05.2024 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 13.05.2024 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Ивайло,  с. Паталеница и с. Ляхово, общ. Пазарджик, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора, чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 14.05.2024г.

 

            с. Ивайло:

            1. Поземлен имот с идентификатор 32010.43.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, местност БОСТАНИТЕ, площ 574 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5184/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8637/15.10.2018 год., Акт № 76, том 29, дв. вх. рег. № 8628, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.89 лв. (шест лева и осемдесет и девет стотинки).

            с. Паталеница:

            1. Поземлен имот с идентификатор 55556.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, местност ЧАРКОВЕТЕ, площ 1530 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6376/18.11.2022 год., вписан във вх. рег. 10612/23.11.2022 год., Акт № 7, том 38, дв. вх. рег. № 10571, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.77 лв. (тринадесет лева и седемдесет и седем стотинки).

            с. Ляхово:

            1. Поземлен имот с идентификатор 44879.66.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност Тлаканата, площ 1634 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 4749/26.04.2017 год., вписан във вх. рег. 3941/09.05.2017 год., Акт № 53, том 13, дв. вх. рег. № 3943, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 19.61 лв. (деветнадесет лева и шестдесет и една стотинки).

            2. Поземлен имот с идентификатор 44879.66.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност Тлаканата, площ 147 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 4748/27.04.2017 год., вписан във вх. рег. 3944/09.05.2017 год., Акт № 48, том 13, дв. вх. рег. № 3938, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 1.76 лв. (един лев и седемдесет и шест стотинки).

            3. Поземлен имот с идентификатор 44879.66.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност Тлаканата, площ 280 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 4745/26.04.2017 год., вписан във вх. рег. 3725/02.05.2017 год., Акт № 95, том 12, дв. вх. рег. № 3709, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 3.36 лв. (три лева и тридесет и шест стотинки).

            4. Поземлен имот с идентификатор 44879.66.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност Тлаканата, площ 1147 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 4744/26.04.2017 год., вписан във вх. рег. 3728/02.05.2017 год., Акт № 105, том 12, дв. вх. рег. № 3726, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.76 лв. (тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки).

            5. Поземлен имот с идентификатор 44879.66.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност Тлаканата, площ 2203 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 4746/27.04.2017 год., вписан във вх. рег. 3893/09.05.2017 год., Акт № 6, том 13, дв. вх. рег. № 3888, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 26.44 лв. (дадесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки).