Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло, с. Паталеница, с. Пищигово и с. Синитово

702

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка чл. 64 от Наредба за Общинската собственост, приета с Решение № 188/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18, последно изменена и допълнена с Решение № 89 от 27.04.2022 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло, с. Паталеница, с. Пищигово и с. Синитово, актувани с актове за частна общинска собственост, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора .

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни наемни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик, на таблото за обяви до входа, в административната сграда на Кметството, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 21.04.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – Заседателна зала. 

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитът се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 20.04.2023 г. .

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 18.04.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 20.04.2023 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

                                                

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Братаница, с. Ивайло,  с. Паталеница, с. Пищигово и с. Синитово, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора, чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 21.04.2023 год.

 

          с. Братаница:

            1. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1524 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5300/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 701/06.02.2019 год., Акт № 21, том 3, дв. вх. рег. № 698, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.72 лв. (тринадесет лева седемдесет и две стотинки).

          2. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1507 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5301/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 707/06.02.2019 год., Акт № 27, том 3, дв. вх. рег. № 704, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.56 лв. (тринадесет лева петдесет и шест стотинки).

          3. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1408 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5302/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 640/04.02.2019 год., Акт № 181, том 2, дв. вх. рег. № 632, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 12.67 лв. (дванадесет лева шестдесет и седем стотинки).

          4. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1346 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5303/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 641/04.02.2019 год., Акт № 182, том 2, дв. вх. рег. № 633, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.11 лв. (тринадесет лева и единадесет стотинки).

          5. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1463 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5304/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 705/06.02.2019 год., Акт № 25, том 3, дв. вх. рег. № 702, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.17 лв. (тринадесет лева и седемнадесет стотинки).

          6. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1264 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5305/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 715/06.02.2019 год., Акт № 30, том 3, дв. вх. рег. № 708, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 11.38 лв. (единадесет лева тридесет и осем стотинки).

          7. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1174 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5306/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 698/06.02.2019 год., Акт № 18, том 3, дв. вх. рег. № 695, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.57 лв. (десет лева петдесет и седем стотинки).

          8. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1286 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5307/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 628/04.02.2019 год., Акт № 170, том 2, дв. вх. рег. № 621, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 11.57 лв. (единадесет лева петдесет и седем стотинки).

          9. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 530 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5308/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 632/04.02.2019 год., Акт № 175, том 2, дв. вх. рег. № 626, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 4.77 лв. (четири лева седемдесет и седем стотинки).

          10. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1192 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5309/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 596/01.02.2019 год., Акт № 158, том 2, дв. вх. рег. № 599, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.73 лв. (десет лева седемдесет и три стотинки).

              

          с. Ивайло:

          1. Поземлен имот с идентификатор 32010.43.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, местност БОСТАНИТЕ, площ 574 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5184/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8637/15.10.2018 год., Акт № 76, том 29, дв. вх. рег. № 8628, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.89 лв. (шест лева и осемдесет и девет стотинки).

 

          с. Паталеница:        

          1. Поземлен имот с идентификатор 55556.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, местност ЧАРКОВЕТЕ, площ 1530 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6, актуван с акт за частна общинска собственост № 6376/18.11.2022 год., вписан във вх. рег. 10612/23.11.2022 год., Акт № 7, том 38, дв. вх. рег. № 10571, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.77 лв. (тринадесет лева и седемдесет и седем стотинки).

 

          с. Пищигово:        

          1. Поземлен имот с идентификатор 56561.335.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 671 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5134/18.06.2018 год., вписан във вх. рег. 4876/22.06.2018 год., Акт № 73, том 16, дв. вх. рег. № 4874, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.05 лв. (осем лева и пет стотинки).

 

          с. Синитово:        

          1. Поземлен имот с идентификатор 66559.52.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност СИНИЯ МОСТ, площ 814 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5873/03.12.2020 год., вписан във вх. рег. 8229/11.12.2020 год., Акт № 104, том 29, дв. вх. рег. № 8210, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 9.77 лв. (девет лева седемдесет и седем стотиники).

          2. Поземлен имот с идентификатор 66559.52.386 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност СИНИЯ МОСТ, площ 637 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5874/03.12.2020 год., вписан във вх. рег. 8230/11.12.2020 год., Акт № 107, том 29, дв. вх. рег. № 8213, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 7.64 лв. (седем лева шестдесет и четири стотиники).