Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло и с. Пищигово, актувани с актове за частна общинска собственост, за срок от 1 /една/ година

335

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, т. 1, пр.2, чл.101, ал. 5,  чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло и с. Пищигово, актувани с актове за частна общинска собственост, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора .

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни наемни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик, на таблото за обяви до входа, в административната сграда на Кметството, както и на интернет адрес: : www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.04.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – Заседателна зала.                       Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 16.03.2020 г. до 15.04.2020 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитът се внася по сметка на община Пазарджик – ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 15.04.2020 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 13.04.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.04.2020 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

                                              

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242             

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Братаница, с Ивайло и с Пищигово, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора, чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 16.04.2020 год.

 

       С. Братаница:

         1. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1524 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5300/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 701/06.02.2019 год., Акт № 21, том 3, дв. вх. рег. № 698, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.72 лв. (тринадесет лева седемдесет и две стотинки).

       2. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1507 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5301/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 707/06.02.2019 год., Акт № 27, том 3, дв. вх. рег. № 704, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.56 лв. (тринадесет лева петдесет и шест стотинки).

       3. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1408 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5302/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 640/04.02.2019 год., Акт № 181, том 2, дв. вх. рег. № 632, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 12.67 лв. (дванадесет лева шестдесет и седем стотинки).

       4. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1346 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5303/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 641/04.02.2019 год., Акт № 182, том 2, дв. вх. рег. № 633, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.11 лв. (тринадесет лева и единадесет стотинки).

       5. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1463 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5304/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 705/06.02.2019 год., Акт № 25, том 3, дв. вх. рег. № 702, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.17 лв. (тринадесет лева и седемнадесет стотинки).

       6. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1264 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5305/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 715/06.02.2019 год., Акт № 30, том 3, дв. вх. рег. № 708, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 11.38 лв. (единадесет лева тридесет и осем стотинки).

       7. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1174 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5306/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 698/06.02.2019 год., Акт № 18, том 3, дв. вх. рег. № 695, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.57 лв. (десет лева петдесет и седем стотинки).

       8. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1286 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5307/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 628/04.02.2019 год., Акт № 170, том 2, дв. вх. рег. № 621, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 11.57 лв. (единадесет лева петдесет и седем стотинки).

       9. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 530 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5308/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 632/04.02.2019 год., Акт № 175, том 2, дв. вх. рег. № 626, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 4.77 лв. (четири лева седемдесет и седем стотинки).

       10. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1192 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5309/31.01.2019 год., вписан във вх. рег. 596/01.02.2019 год., Акт № 158, том 2, дв. вх. рег. № 599, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.73 лв. (десет лева седемдесет и три стотинки).

           

       С. Ивайло:

       1. Поземлен имот с идентификатор 32010.43.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, местност БОСТАНИТЕ, площ 574 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5184/09.10.2018 год., вписан във вх. рег. 8637/15.10.2018 год., Акт № 76, том 29, дв. вх. рег. № 8628, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 6.89 лв. (шест лева и осемдесет и девет стотинки).

 

       С. Пищигово:

       1. Поземлен имот с идентификатор 56561.335.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 671 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5134/18.06.2018 год., вписан във вх. рег. 4876/22.06.2018 год., Акт № 73, том 16, дв. вх. рег. № 4874, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 8.05 лв. (осем лева и пет стотинки).