Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, и с. Ляхово, актувани с актове за частна общинска собственот

895

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл.101, ал. 5,  чл. 63 и чл. 64 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, и с. Ляхово, актувани с актове за частна общинска собственот, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти /Приложение № 1/ с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото за обяви до входа, в административната сграда на Кметството, както и на интернет адрес: : www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.05.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, етаж 2 – Заседателна зала.               Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 18.04.2022 г. до 19.05.2022 год.

Начална годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите – по Приложение № 1.

Депозитна вноска в размер на началната годишна тръжна наемна цена за всеки един от имотите се внася по сметка на община Пазарджик – ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, IBAN BG 81 UBBS 8002 33 00455810, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16,30 часа на 19.05.2022 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 17.05.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за за всеки един от имотите е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 19.05.2022 г.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землищата на с. Братаница и с. Ляхово, актувани с актове за частна общинска собственост, определени за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 20.05.2022 год.

 

          С. Братаница:

            1. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1119 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5370/08.03.2019 год., вписан във вх. рег. 1732/18.03.2019 год., Акт № 92, том 6, дв. вх. рег. № 1721, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 10.07 лв. (десет лева и седем стотинки).

          2. Поземлен имот с идентификатор 06149.113.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ 1455 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5371/08.03.2019 год., вписан във вх. рег. 1733/18.03.2019 год., Акт № 96, том 6, дв. вх. рег. № 1726, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с начална годишна тръжна наемна цена – 13.10 лв. (тринадесет лева и десет стотинки).

 

          С. Ляхово

          1. Поземлен имот с индентификатор 44879.126.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност ДО СЕЛОТО,  площ 2957 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5071/08.05.2018 год., вписан във вх. рег. 3983/25.05.2018 год., Акт № 114, том 13, дв. вх. рег. № 3982, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик,  на начална годишна тръжна наемна цена – 26.61 лв. (двадесет и шест лева и шестдесет и една стотинки)