Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 43 кв.м., в УПИ ХХ - по парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебращица

2191

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /склад профили – бивша тютюносушилня/, със застроена площ 43 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, построена през 1970 г. в УПИ ХХ - по парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебращица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 35/19.04.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 2514/26.04.2005 г., № 281, том ІІІ при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на поземления имот: североизток – обслужваща алея, северозапад – обслужваща алея, югоизток – земеделска земя на Петър Лалов, югозапад – УПИ ХХІІІ, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за склад и начална месечна наемна цена 25,00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.04.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 19.03.2012 г. до 17.04.2012 г. на място след заявка в Кметство с. Дебращица.

Депозитната вноска в размер на 30,00 лв. /тридесет лева/ се внася до 16,30 часа на 17.04.2012 г. в касата на Кметство с. Дебращица.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 10.04.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 17.04.2012 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357