Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

2035

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ второ магазинно помещение с площ 19.78 /деветнадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв. м, разположено в средната част на сграда с идентификатор 55155.503.144.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2638/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7058 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 87 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ второ магазинно помещение със склад с обща площ 61.00 /шестдесет и едно цяло/ кв. м, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.152.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2634/22.11.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 6739 от 30.11.2011 г., том ХХV, акт № 72 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 370,00 лв. (триста и седемдесет лева) без ДДС.

3. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 22.00 /двадесет и две цяло/ кв. м, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.156.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503. 156 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2637/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7056 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 85 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик,за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) без ДДС.

4. Имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение със застроена площ от 12.30 /дванадесет цяло и тридесет стотни/ кв. м, разположено в югозападната страна на шестетажен жилищен блок с идентификатор 55155.503.581.1, с вход към общата тераса на блока, построен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.581, съставляващ УПИ І-581- жил. строителство, озеленяване, адм. сгради и подз. гаражи, кв. 367 по плана на гр.Пазарджик, ул. „Есперанто” № 9В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 478/27.03.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3809 от 15.10.2001 г., том V­І, акт № 32 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на имота: североизток – магазинно помещение, югоизток – външна тераса на блока и едноет. мас. сграда, югозапад – ул. „Цар Иван Шишман”, североизток – коридор, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – търговия и услуги и начална месечна наемна цена 80,00 лв. (осемдесет лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.01.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 19.12.2011 г. до 17.01.2012 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” и Община Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 - в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

- за обект № 2 - в размер на 444,00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/.

- за обект № 3 - в размер на 168,00 лв. /сто шестдесет и осем лева/.

- за обект № 4 – в размер на 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 17.01.2012 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 12.01.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 17.01.2012 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357