Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.

2233

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 /двадесет цяло и двадесет и четири стотни/ кв. м., разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.143.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2653/23.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 638 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 37 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 130,00 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 27.14 /двадесет и седем цяло и четиринадесет стотни/ кв. м., разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.145.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2665/27.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 640 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 39 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 170,00 лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 24.02.2012 г. до 27.03.2012 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” и Община Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 - в размер на 156,00 лв. /сто петдесет и шест лева/.

- за обект № 2 - в размер на 204,00 лв. /двеста и четири лева/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 27.03.2012 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 21.03.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 27.03.2012 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357