Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик

1228

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имоти – частна общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 19.10.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обектите, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.09.2021 г. до 18.10.2021 г. на място след заявка в общинска администрация гр. Пазарджик и НУ „Г. С. Раковски” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 939.60 лв. /деветстотин тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 236.40 лв. /двеста тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 18.10.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 15.10.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.10 .2021 г.

       

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 19.10.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.374.1.3 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Константин Величков” № 1, ет. 0, самостоятелият обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 2, площ 435.00 кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се ид.ч. от общите части на сградата, ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.4, 55155.503.374.1.2, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.6, ниво 2: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.374.1.1, под обекта: 55155.503.374.1.2, над обекта: 55155.503.374.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2391/16.03.2011 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1218/21.03.2011 г., том V, Акт № 56 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, поправен с Акт за поправка на Акт за частна общинска собственост № 2413/25.03.2011 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1426/31.03.2011 г., том V, № 198 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – заведение за обществено хранене и начална месечна наемна цена 783,00 лв. /седемстотин осемдесет и три лева/ без ДДС.

2. Имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.502.2126.3 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 10.07.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Гарибалди” № 5, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.2126, застроена площ: 109 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: 55155.502.1059.3, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 429/15.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1070 от 07.03.2005 г., том І­І, акт № 49 при Агенция по вписванията -  Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – продажба на закуски, безалкохолни напитки и хранителни стоки и начална месечна наемна цена 197,00 лв. /сто деветдесет и седем лева/ без ДДС.