Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и сeлата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, община Пазарджик

1008

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 23/24.02.2022 г.,  взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и сeлата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 12.04.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

За обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Приложение № 1:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За обект № 7 от Приожение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 11.03.2022 г. до 11.04.2022 г. на място след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 37.20 лв. /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 7 от Приложение № 1 - в размер на 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 11.04.2022 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 08.04.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 11.04.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 12.04.2022 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция с идентификатор 15028.501.419.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-274/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Главиница, ул. „Втора” № 35, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15028.501.419, застроена площ 208 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – първа стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция с идентификатор 15028.501.419.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-274/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Главиница, ул. „Втора” № 35, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15028.501.419, застроена площ 208 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – втора стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 56,90 кв. м. /петдесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,90 кв. м., стерилизационна от 14,60 кв.м., чакалня от 11,90 кв.м., вътрешен коридор от 2,80 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и  ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба с идентификатор 46749.503.1648.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мало Конаре, ул. „Седма”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 46749.503.1648, 46749.503.1671 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 46749.503.1648, застроена площ 285 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 103,00 лв. /сто и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,10 кв. м. /двадесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,30 кв. м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 19,20 кв.м., ½ ид. ч. от входно антре с площ 2,60 кв.м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,80 кв.м., находящи се в масивна едноетажна сграда с изба – здравен дом с идентификатор 15271.501.228.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-275/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Говедаре, ул. „Трета”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15271.501.228, застроена площ 145 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 31,00 лв. /тридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 42,40 кв. м. /четиридесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,70 кв. м., 1/3 ид.ч. от стерилизационна с площ 2,40 кв. м., 1/3 ид. ч. от обща чакалня с площ 35,70 кв. м., 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 12,60 кв. м. и чакалня на стоматологичния кабинет с площ 12,80 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда с изба – здравен дом с идентификатор 32010.501.476.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Ивайло, ул. „Четиринадесета” № 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.476, застроена площ 204 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 77,00 лв. /седемдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,10 кв. м. /двадесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,40 кв. м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 14,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 4,80 кв. м., находящи се в част от първи етаж на полумасивна сграда – здравна служба с идентификатор 77061.501.200.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-281/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Хаджиево, ул. „Първа” № 31, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 77061.501.200, застроена площ 315 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: 7, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Имот – публична общинска собственост, представлявящ сграда с идентификатор 55155.501.1390.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед  РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Констнатин Величков” № 44, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1390, със застроена площ 50,00 кв. м. /петдесет квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 501139003, актуван с Акт за публична общинска собственост № 241/09.09.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2326/20.04.2005 г., том ІІІ, акт № 189 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, при съседи на отдавания обект: от всички страни - двор на училището, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.