Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”

177

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот и части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – частна общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 04.06.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.05.2024 г. до 03.06.2024 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” към Община Пазарджик.

Депозитните вноски са в размер, посочен в Приложение № 1 за всеки обект поотделно. Депозитите се внасят до 16,30 часа на 03.06.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 31.05.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 03.06.2024 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

СПИСЪК

на имот и части от имоти – частна общинска собстветност, обявени за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 04.06.2024 г. от 11.00 ч.

                  

1. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 23.00 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.957, 55155.503.9517, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.156.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5551/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7783/16.10.2019 г., том 27, акт № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 184.00 лв. /сто осемдесет и четири лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 220.80 лв. /двеста и двадесет лева и осемдесет стотинки/.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 78.00 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра/, разположено в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.957, 55155.503.9517, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.156.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5551/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7783/16.10.2019 г., том 27, акт № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 624.00 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 748.80 лв. /седемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

  3. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 56.00 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ 100 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обести в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.154.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5554/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7779/16.10.2019 г., том 27, акт № 139 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 448.00 лв. /четиристотин четиридесет и осем лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 537.60 лв. /петстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/.

4. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ 100 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обести в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.154.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5554/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7779/16.10.2019 г., том 27, акт № 139 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 352.00 лв. /триста петдесет и два лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 422.40 лв. /четиристотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки/.

5. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 29.00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.148.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5560/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7728/15.10.2019 г., том 27, акт № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 232.00 лв. /двеста тридесет и два лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 278.40 лв. /двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

6. Част от имот – частна общинска собственост, представляващо едно магазинно помещение с площ 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, разположено в северозападната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.148.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5560/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7728/15.10.2019 г., том 27, акт № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 200.00 лв. /двеста лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/.

7. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 47.00 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, разположени в североизточната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.148.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5560/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7728/15.10.2019 г., том 27, акт № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 376.00 лв. /триста седемдесет и шест лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 451.20 лв. /четиристотин петдесет и един лева и двадесет стотинки/.

8. Имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.954.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастраланата карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентиикатори: 55155.503.954, 55155.503.9517 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ: 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.142.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5557/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7776/16.10.2019 г., том 27, акт № 136 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 472.00 лв. /четиристотин седемдесет и два лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 566.40 лв. /петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

9. Част от имот – частна общинска собственост, представляваща едно магазинно помещение с площ 21.00 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ 62 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.143.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5556/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7769/16.10.2019 г., том 27, акт № 129 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 168.00 лв. /сто шестдесет и осем лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 201.60 лв. /двеста и един лева и шестдесет стотинки/.

10. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 41.00 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ 62 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.143.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5556/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7769/16.10.2019 г., том 27, акт № 129 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 328.00 лв. /триста двадесет и осем лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 393.60 лв. /триста деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

11. Част от имот – частна общинска собственост, представляваща едно магазинно помещение с площ 39.00 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентиикатор 55155.503.953, застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.144.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5553/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7750/15.10.2019 г., том 27, акт № 113 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 312.00 лв. /триста и дванадесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 374.40 лв. /триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

12. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, разположено в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентиикатор 55155.503.953, застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.144.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5553/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7750/15.10.2019 г., том 27, акт № 113 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 192.00 лв. /сто деветдесет и два лева/.

13. Част от имот – частна общинска собственост, представляваща едно магазинно помещение с площ 12.00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, разположено в средната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазрджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадстралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 07.11.2019 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ 58 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентиикатор: 55155.503.145.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5552/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7774/16.10.2019 г., том 27, акт № 134 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 96.00 лв. /деветдесет и шест лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска: 115.20 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/.