Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и част от имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик

1282

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имот и част от имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и част от имот – частна общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 23.09.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обектите, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 20.08.2021 г. до 20.09.2021 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” и общинска администрация гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 213.60 лв. /двеста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 156.00 лв. /сто петдесет и шест лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 21.09.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 20.09.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 21.09 .2021 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 23.09.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сглобяема сграда на бетонова основа – павилион, с идентификатор 55155.504.202.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 27.06.2011 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.202, застроена площ 74.00 кв. м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 273/07.03.2006 г., вписан в дв. вх. рег. № 1345 от 16.03.2006 г., том І­І, акт № 165 при Агенция по вписванията -  Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки и начална месечна наемна цена 178,00 лв. /сто седемдесет и осем лева/ без ДДС.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 21.00 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.143.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5556/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7769/16.10.2019 г., том 27, акт № 129 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение на имота: за търговия, начална месечна наемна цена без ДДС: 130.00 лв. /сто и тридесет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.