Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение със застроена площ от 12.30 кв.м, с предназначение – търговия и услуги

1956

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64, чл.65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение със застроена площ от 12.30 /дванадесет цяло и тридесет стотни/ кв. м, разположено в югозападната страна на шестетажен жилищен блок с идентификатор 55155.503.581.1, с вход към общата тераса на блока, построен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.581, съставляващ УПИ І-581- жил. строителство, озеленяване, адм. сгради и подз. гаражи, кв. 367 по плана на гр.Пазарджик, ул. „Есперанто” № 9В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 478/27.03.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3809 от 15.10.2001 г., том V­І, акт № 32 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на имота: североизток – магазинно помещение, югоизток – външна тераса на блока и едноет. мас. сграда, югозапад – ул. „Цар Иван Шишман”, североизток – коридор, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – търговия и услуги и начална месечна наемна цена 80,00 лв. (осемдесет лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 09.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 07.02.2012 г. до 08.03.2012 г. на място след заявка в Община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ се внася до 16,30 часа на 08.03.2012 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 02.03.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 08.03.2012 г.

              

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357