Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение с вход към общата тераса на блока, със застроена площ от 12.30 кв. м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Есперанто” № 9

781

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение с вход към общата тераса на блока, със застроена площ от 12.30 кв. м. /дванадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, разположено в югозападната страна на шестетажен жилищен блок с идентификатор 55155.503.581.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.11.2012 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Есперанто” № 9, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.581, застроена площ 776 кв.м., брой етажи: 6, брой самостоятелни обекти в сградата: 40, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 478/27.03.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3809 от 15.10.2001 г., том V­І, акт № 32 при Агенция по вписванията -  Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на складовото помещение: североизток – магазинно помещение, югоизток – външна тераса на блока и едноет. мас. сграда, югозапад – ул. „Цар Иван Шишман”, североизток – коридор, с предназначение – за услуги: сервиз на електронна техника, за срок от 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. на място след заявка в Община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева/ се внася до 16,30 часа на 01.03.2022 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 28.02.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 01.03.2022 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357