Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 18 броя павилиони за продажба на цветя, както и на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, находящи се в УПИ І – за градски пазар, гр. Пазарджик

274

На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34, ал. 1, чл. 60, т. 2 и чл. 64 от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 18 /осемнадесет/ броя павилиони за продажба на цветя, както и на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, по утвърдена схема, 17 /седемнадесет/ броя от които с балансова стойност 6 773.20 лв. и 1 /един/ брой с балансова стойност 14110.89 лв., находящи се в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Начална тръжна цена, срок за отдаване под наем, предназначение и размер на изискуемия депозит за участие в търга за всеки обект поотделно – съгласно Приложение № 1.

До участие в търга се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на общинските вещи, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, както и задължения към БМ „СУОПКД” към Община Пазарджик.

- регистрирани земеделски производители за 2024 г., които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на общинските вещи, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, както и задължения към БМ „СУОПКД” към Община Пазарджик.

Търгът ще се проведе на 04.04.2024 г. от 11.00 часа в зала ”Архитектурен съвет”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектите, предмет на търга по Приложение № 1, могат да бъдат оглеждани всеки работен ден в рамките на работното време от 05.03.2024 г. до 02.04.2024 г. след предварителна заявка в БМ „СУОПКД” към Община Пазарджик.

Закупуване на тръжна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 02.04.2024 г. Същата е в размер на 5,00 лв. с ДДС за всеки обект по Приложение № 1, съгласно чл. 53, т. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да внесе депозитна вноска в размер, посочен в Приложение № 1 за всеки обект поотделно, до 16,30 часа на 03.04.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 03.04.2024 г.

                                                                                                         

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                             

С П И С Ъ К

 

на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи павилиони за продажба на цветя, както и на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, находящи се в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, по утвърдена схема, обявени за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 04.04.2024 г. от 11.00 ч.

 

1. Павилион № 1, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

2. Павилион № 2, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

3. Павилион № 4, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

4. Павилион № 6, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

5. Павилион № 8, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 14 110.89 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 15.00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 350.00 лв. /триста и петдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга търга – 420.00 лв. /четиристотин и двадесет лева/.

6. Павилион № 9, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

7. Павилион № 10, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

8. Павилион № 11, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

9. Павилион № 12, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

10. Павилион № 13, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

11. Павилион № 14, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

         12. Павилион № 16, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

13. Павилион № 17, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

14. Павилион № 18, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

15. Павилион № 19, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

16. Павилион № 20, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

17. Павилион № 21, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

18. Павилион № 22, представляващ движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 6 773.20 лв., находящ се  в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, с площ 7.20 кв.м. /седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение – магазин за продажба на цветя, с начална месечна наемна цена без ДДС – 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ на месец без ДДС, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, размер на депозита за участие в търга – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.