Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща метален павилион находящ се между кв. 47 и кв. 48 по плана на с. Црънча, община Пазарджик

202

На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, чл. 60, т. 2 и чл. 64 от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, с балансова стойност 20 520,00 лв., представляваща метален павилион с метална дограма, витрини и тухлени разделителни стени, монтиран на бетонова основа над р. Каркария, между кв. 47 и кв. 48 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, с площ 76,00 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от: едно помещение с площ 23,00 кв.м., склад към него с площ 37,00 кв.м. и трето самостоятелно помещение с площ 16.00 кв.м., с предназначение – за търговия, срок за отдаване под наем: 10 /десет/ години и начална месечна наемна цена 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 16.03.2023 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Обектът, предмет на търга, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време от 10.02.2023 г. до 14.03.2023 г. след предварителна заявка в кметство Црънча, община Пазарджик.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.03.2023 г. на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 5,00 лв. с ДДС съгласно чл. 53, т. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/, до 16,30 часа на 15.03.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.03.2023 г.

                                                                                                         

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296