Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик

801

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 303/22.12.2022 г.,  взето с Протокол № 14

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от поземлени имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.02.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.01.2023 г. до 14.02.2023 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 210.00 лв. /двеста и десет лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 276.00 лв. /двеста седемдесет и шест лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 222.00 лв. /двеста двадесет и два лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.02.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.02.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.02.2023 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.02.2023 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 55155.503.9558 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-13-151/08.10.2010 г. на началник на СГКК - Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски”, площ на имота: 3752 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, с обща площ 28.40 кв.м. /двадесет и осем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, от които: 2.00 кв.м. – за разполагане на зарядна станция и 26.40 кв.м. – прилежаща площ към зарядна станция,  съгласно “Схема за разполагане на преместваемо съоръжение – зарядна станция по чл. 56 от ЗУТ”, одобрена от Главния архитект на Община Пазарджик, с предназначение – за разполагане на зарядна станция за автомобили с електрически двигатели, при начална месечна наемна цена без ДДС – 175.00 лв. /сто седемдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

2. Част от поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 55155.503.9592 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.11.2011 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий”, площ на имота: 3285 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, с обща площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, от които: 2.00 кв.м. – за разполагане на зарядна станция и 36.00 кв.м. – прилежаща площ към зарядна станция, съгласно “Схема за разполагане на преместваемо съоръжение – зарядна станция по чл. 56 от ЗУТ”, одобрена от Главния архитект на Община Пазарджик, с предназначение – за разполагане на зарядна станция за автомобили с електрически двигатели, при начална месечна наемна цена без ДДС – 230.00 лв. /двеста и тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

3. Част от поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 55155.508.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Д-р Никола Ламбрев”, площ на имота: 4445 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, стар идентификатор: 55155.508.31, номер по предходен план: квартал 2а, парцел VІІ - озеленяване, с обща площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, от които: 2.00 кв.м. – за разполагане на зарядна станция и 36.00 кв.м. – прилежаща площ към зарядна станция, съгласно “Схема за разполагане на преместваемо съоръжение – зарядна станция по чл. 56 от ЗУТ”, одобрена от Главния архитект на Община Пазарджик, с предназначение – за разполагане на зарядна станция за автомобили с електрически двигатели, при начална месечна наемна цена без ДДС – 185.00 лв. /сто осемдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.