Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, община Пазарджик

477

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 48/27.02.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, община Пазарджик по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.04.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. на място след заявка в кметство Црънча, община Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 96.00 лв. /деветдесет и шест лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 300.00 лв. /триста лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.04.2020 г. в касата на Кметство Црънча, община Пазарджик.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.04.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.04.2020 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.04.2020 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 53,50 кв. м. /петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, а именно: кафене с отделен вход с площ 45.00 кв.м., находящо се в североизточната част от първи етаж с три входа на част от двуетажна масивна сграда /кметството/, построена в УПИ Х - кметство, в кв. 38 по регулационния план на с. Црънча, община Пазарджик, както и едноетажна масивна сграда със застроена площ 8.50 кв.м., състояща се от две тоалетни и коридор, представляваща пристройка към първия етаж – към кафенето, актуван с Акт за публична общинска собственост № 301/17.12.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 12417/22.12.2014 г., акт № 25, том 46 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС –  80,00 лв. /осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І – административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, а именно: част от първия етаж на сградата /кухня, столова, складове и тоалетна/ с площ 302.00 кв. м. /триста и два квадратни метра/, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/02.02.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 413/16.02.2004 г., том І, № 107 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство и търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.