Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая, с. Априлци и с. Гелеменово, община Пазарджик

610

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 221/29.09.2022 г.,  взето с Протокол № 11

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая, с. Априлци и с. Гелеменово, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 17.11.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.10.2022 г. до 16.11.2022 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 7.20 лв. /седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 18.00 лв. /осемнадесет лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 16.11.2022 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 15.11.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.11.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 17.11.2022 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 37,00 кв. м. /тридесет седем квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 18,00 кв. м., 1/2 ид. ч. от чакалня с площ 30,40 кв. м и  1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 7,60 кв. м., находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда с идентификатор 65437.501.164.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-256/22.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Сарая, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65437.501.164, застроена площ 157 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/20.02.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящо се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе с идентификатор 00571.500.222.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-243/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Априлци, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 00571.500.222, застроена площ 151 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 6293/21.10.2005 г., том VІ, акт № 249 при Агенция по вписванията Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 6.00 лв. /шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 58,80 кв. м. /петдесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 22,00 кв. м., стерилизационна с площ 5.00 кв.м., 1/2 ид.ч. от стая за почивка с площ 10.00 кв.м., 1/2 ид. ч. от склад с площ 7,80 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35.80 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 10.00 кв.м., находящи се в сграда от сглобяеми елементи на бетонова основа на един етаж, ползваща се за здравна служба, с идентификатор 14619.401.152.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-244/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Гелеменово, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14619.401.152, застроена площ 152 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/10.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 15.00 лв. /петнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.