Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мокрище и с. Сбор, община Пазарджик

124

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 74/29.03.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мокрище и с. Сбор, община Пазарджик по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 19.05.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.04.2021 г. до 17.05.2021 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 63.60 лв. /шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 21.60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 18.05.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 17.05.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.05.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 19.05.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 35.00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 24,50 кв. м. и  ½ ид.ч. от чакалня с площ 21.00 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с изба – Кметство, построена в УПИ ХІV /четиринадесети/ – Кметство, в кв. 17 /седемнадесет/ по плана на с. Мокрище, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15/13.07.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 1570/27.07.2005 г., акт № 135, том V при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик при съседи на помещението: север – помещение на РУП, изток – помещение, юг – зелена площ, запад – улица, площад, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 20,00 кв. м. /двадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна сграда, построена в УПИ ХV /петнадесети/ – общ. съвет, магазин, ресторант и поща, в кв. 8 /осем/ по плана на с. Сбор, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.03.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1242/12.04.2002 г., акт № 32, том ІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: североизток – зала за събрания, югоизток – площад, югозапад – ритуална зала, северозапад - коридор, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 18,00 лв. /осемнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.