Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мирянци и с. Дебращица, община Пазарджик

495

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 137/30.05.2023 г.,  взето с Протокол № 6

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мирянци и с. Дебращица, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 14.07.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.06.2023 г. до 12.07.2023 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 24.00 лв. /двадесет и четири лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 24.00 лв. / двадесет и четири лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 13.07.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 12.07.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.07.2023 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 14.07.2023 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещения с обща площ 51.60 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет от 12,10 кв.м., манипулационна от 11,90 кв.м., чакалня от 11,70 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 11,80 кв.м. и ½ ид.ч. от коридор с площ 20,00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, с идентификатор 48444.501.111.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-278/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мирянци, ул. „Първа”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатори 48444.501.111, застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за култура и изкуство, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/19.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 5115/25.08.2005 г., том V, Акт № 254 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  20,00 лв. /двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещения с обща площ 55.10 кв.м. /петдесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 13,20 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 11,20 кв.м., трето помещение /женска консултация/ с площ 8,60 кв.м., четвърто помещение /детска консултация/ с площ 7,90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 17,40 кв.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 5,00 кв.м., ½ ид.ч. от сервизни помещения с площ 6,00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с изба с идентификатор 20362.501.300.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-201/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Дебръщица, ул. „Първа” № 58, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатори 20362.501.300, застроена площ 128 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/12.05.2000 г., с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  20,00 лв. /двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.