Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Величково, община Пазарджик

667

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 118/31.05.2022 г.,  взето с Протокол № 7

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Величково, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 19.07.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

За обект №1 от Приложение № 1:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За обект № 2 от Приожение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 18.07.2022 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 15.07.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.07.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 19.07.2022 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32,85 кв. м. /тридесет и две цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,80 кв. м., ¼ ид.ч. от чакалня с площ 21.40 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и  ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба с идентификатор 46749.503.1648.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мало Конаре, ул. „Седма”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 46749.503.1648, 46749.503.1671 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 46749.503.1648, застроена площ 285 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 60.00 лв. /шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36,00 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 22,00 кв. м., 1/3 ид.ч. от коридор с площ 21.00 кв.м., 1/3 ид. ч. от стълбище с площ 12,00 кв. м и  1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 9,00 кв. м., находящи се на първия етаж на триетажна масивна административна сграда с идентификатор 10505.502.392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-200/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Величково, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.392, застроена площ 274 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: 5, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., с предназначение – офис за услуги, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.