Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и Братаница, община Пазарджик

590

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 191/27.07.2023 г.,  взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и Братаница, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 07.12.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 06.11.2023 г. до 06.12.2023 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 110.40 лв. /сто и десет лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 06.12.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 05.12.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 06.12.2023 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 07.12.2023 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост,  представляващи помещения с отделен вход с обща площ 51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 12,00 кв.м., второ помещение с площ  12,00 кв.м., коридор с площ 14,00 кв.м. и четири броя сервизни помещения с коридор към тях с обща площ 13.00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, с идентификатор 46749.503.1648.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мало Конаре, ул. „Седма”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 46749.503.1648, 46749.503.1671 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 46749.503.1648,  застроена площ 285 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  92,00 лв. /деветдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост,  представляващи помещения с обща площ 29.70 кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 10,20 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 11,90 кв.м. и ½ ид.ч. от чакалня с площ 15,20 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 06149.501.183.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-199/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Братаница, ул. „Първа”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 06149.501.183, застроена площ 243 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – за лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  60,00 лв. /шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.