Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Главиница и с. Величково.

2373

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 35/23.02.2012 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Главиница и с. Величково, с предназначениепо Приложение № 1.          

Списъкът (Приложение № 1) на обявените за отдаване под наем имоти ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 11.04.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- за обект № 1 и обект № 4 от Приложение № 1 - физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

- за обект № 2 и обект № 3 от Приложение № 1 - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.03.2012 г. до 10.04.2012 г., на място, след заявка в НУ „Отец Паисий” – Пазарджик и съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 10.04.2012 г., както следва:

- за обекти №№ 1, 2 и 3 от Приложение № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за обект № 4 от Приложение № 1 – в касата на Кметство с. Величково.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 04.04.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 10.04.2012 г.

               

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 
Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

на части от имоти – публична общинска собственост,

за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се

проведе на 11.04.2012 г.

 

1. Имот – публична общинска собственост, с площ 48,00 кв. м. /четиридесет и осем цяло квадратни метра/, представляващ едноетажна масивна сграда - сладкарница, с идентификатор 55155.501.1390.3, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1390, съставляващ УПИ І – училище, в кв. 443 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 241/09.09.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2326/20.04.2005 г., том ІІІ, акт № 189 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, при съседи на отдавания обект: от всички страни - двор на училището, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – първа стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – втора стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот - публична общинска собственост, с обща площ 36,00 кв.м. /тридесет и шест цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 22,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от коридор с площ 21,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от стълбище с площ 12,00 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 9,00 кв.м., находящи се на първия етаж на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 по плана на с. Величково, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – УПИ Х-173, запад – пешеходна алея, север – улица, юг – УПИ ІХ-175, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.