Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Юнаците, Добровница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, община Пазарджик

1068

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 106/27.04.2022 г.,  взето с Протокол № 5

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Юнаците, Добровница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 16.06.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

За обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Приложение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За обект № 10 от Приложение № 1:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За обекти №№ 11 и 12 от Приожение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. на място след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 84.00 лв. /осемдесет и четири лева/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 64.80 лв. /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 81.60 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 25.20 лв. /двадесет и пет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 7 от Приложение № 1 - в размер на 169.20 лв. /сто шестдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 8 от Приложение № 1 - в размер на 169.20 лв. /сто шестдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 9 от Приложение № 1 - в размер на 85.20 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 10 от Приложение № 1 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/.

- за обект № 11 от Приложение № 1 - в размер на 80.40 лв. /осемдесет лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 12 от Приложение № 1 - в размер на 324.00 лв. /триста двадесет и четири лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 15.06.2022 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 14.06.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.06.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 16.06.2022 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 40,90 кв. м. /четиридесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 17,80 кв. м., второ помещение /детска и женска консултация/ с площ 16,80 кв.м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 9,60 кв.м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,00 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, с идентификатор 86074.501.395.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-198/19.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Юнаците, ул. „Дванадесета”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 86074.501.395, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9/27.06.2000 г., при съседи: изток – помещение за стоматологичен кабинет и поща, запад – улица, север – двор, юг – улица, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 39,40 кв. м. /тридесет и девет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 15,50 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 13,00 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 18,00 кв. м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 48876.501.639.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-197/19.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мокрище, ул. „Трета”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48876.501.639, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: заведение за социални грижи, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/11.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – стоматологичен кабинет, запад – зелени площи, север – стълбищна клетка и чакалня, юг – зелени площи, двор, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 58,80 кв. м. /петдесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 17,60 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 18,50 кв.м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 38,40 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 7,00 кв. м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом с идентификатор 78570.502.518.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-205/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Црънча, ул. „Първа” № 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 78570.502.518, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., при съседи на помещението: изток – коридор, запад – стоматологичен кабинет, север – дворно място от УПИ ХІ, юг – дворно място от УПИ ХІ, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 70,00 лв. /седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 29,80 кв. м. /двадесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 15,60 кв. м., ½ ид.ч. от голяма чакалня с площ 24,40 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 4,00 кв. м., находящи се в масивна двуетажна сграда – здравна служба, с идентификатор 81089.501.932.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-248/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Черногорово, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.501.932, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/30.05.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 1516/06.04.2009 г., том V, № 157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, при съседи на лекарския кабинет: изток – УПИ ІV – за услуги, запад – помещение, север - УПИ ІV – за услуги, юг – коридор, с предназначение – първа лекарска практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 54,00 лв. /петдесет и четири лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 37,40 кв. м. /тридесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 23,20 кв. м., ½ ид.ч. от голяма чакалня с площ 24,40 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 4,00 кв. м., находящи се в масивна двуетажна сграда – здравна служба, с идентификатор 81089.501.932.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-248/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Черногорово, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.501.932, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/30.05.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 1516/06.04.2009 г., том V, № 157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, при съседи на лекарския кабинет: изток – УПИ ІV – за услуги, запад – помещение, север - УПИ ІV – за услуги, юг – коридор, с предназначение – втора лекарска практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 68,00 лв. /шестдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 82,50 кв. м. /осемдесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 13,10 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 12,80 кв.м., трето помещение /женска консултация/ с площ 13,10 кв.м., четвърто помещение /детска консултация/ с площ 12,80 кв. м., склад с площ 7,80 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35,80 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 10,00 кв.м., находящи се в сграда – сглобяеми елементи на бетонова основа на един етаж, ползваща се за здравна служба, с идентификатор 14619.401.152.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-244/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Гелеменово, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14619.401.152, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/10.05.2000 г., при съседи на лекарския кабинет: изток – алея, запад – чакалня, север – алея, юг – манипулационна, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 21,00 лв. /двадесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 77,85 кв. м. /седемдесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 12,25 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 16,50 кв.м., трето помещение /женска консултация/ с площ 12,55 кв.м., четвърто помещение /детска консултация/ с площ 12,00 кв. м., ½ ид.ч. от склад с площ 12,30 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 30,60 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 6,20 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда - здравна служба, с идентификатор 00254.501.172.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-195/19.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Алеко Константиново, ул. „Тракия”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 00254.501.172, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/10.05.2000 г., при съседи на лекарския кабинет: североизток – чакалня, югозапад – зелени площи, югоизток – детски кабинет, северозапад – стоматологичен кабинет, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 141,00 лв. /сто четиридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

8. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 78,00 кв. м. /седемдесет и осем цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 14,00 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 14,00 кв.м., трето помещение /женска консултация/ с площ 11,90 кв.м., четвърто помещение /детска консултация/ с площ 11,90 кв. м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м. и склад с площ 11,20 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, с идентификатор 15028.501.419.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-274/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Главиница, ул. „Втора” № 35, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15028.501.419, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на лекарския кабинет: изток –вход, запад – склад, север – коридор, юг – улица, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 141,00 лв. /сто четиридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

9. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 59,10 кв. м. /петдесет и девет цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 20,70 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 19,40 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 30,40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 7,60 кв.м., находящи се в масивна двуетажна сграда, с идентификатор 65437.501.164.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Сарая, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65437.501.164, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/20.02.1998 г., при съседи на лекарския кабинет и манипулационната: изток – стоматологичен кабинет, запад – зелени площи, север – стълбищна клетка и чакалня, юг – зелени площи, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 71,00 лв. /седемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

10. Части от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с обща площ 18,95 кв. м. /осемнадесет цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,00 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 9,30 кв.м.., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4,60 кв.м., находящи се в източната част на масивна едноетажна сграда на дървен гредоред, ползваща се за здравна служба, с идентификатор 21556.501.157.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-276/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, адрес на имота: с. Добровница, ул. „Четиринадесета”, ет. 1, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 21556.501.157.1, предназначение: друг вид обществена сграда, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 21556.501.157, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, стар идентификатор: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 60/27.09.1999 г., при съседи на помещението: изток – коридор, запад – зелена площ /парк/, север – лекарски кабинет, юг – зелена площ /парк/, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

11. Имот – публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с бетонова плоча, разположена в южната част на парцела между читалището и здравната служба, със застроена площ 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, с идентификатор 21556.501.157.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-276/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Добровница, ул. „Тринадесета” № 3, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 21556.501.157, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 60/27.09.1999 г., при граници: изток – зелена площ /парк/, запад – зелена площ /парк/, север – зелена площ /парк/, юг – обслужваща алея, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 67,00 лв. /шестдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

12. Част от избено помещение – публична общинска собственост, с площ 150 кв. м. /сто и петдесет квадратни метра/, находящо се в четириетажно масивно тяло – блок „Б” с изложение „югоизток – северозапад”, състоящо се от учебни кабинети, коридор, санитарен възел и изба, представляващо част от сграда с идентификатор 55155.506.1077.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.03.2012 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” № 6, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1077, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за образование, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за публична общинска собственост № 157/28.12.1998 г., вписан в дв. вх. рег. № 2438/25.04.2005 г., том ІІІ, акт № 236 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на частта от избеното помещение: изток – склад, запад – склад на домакина, север – двор на училището, юг – двор на училището, с предназначение – производство и продажба на закуски, при начална месечна наемна цена без ДДС – 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.