Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик

1107

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 181/30.07.2021 г.,  взето с Протокол № 9

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 21.09.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

1. За обект № 1 от Приложение № 1 - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани на територията на гр. Пазарджик, вписани в Централния регистър при министерството на правосъдието, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

2. За обект № 2 от Приложение № 1 - търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

3. За обекти №№ 3, 4 и 5 от Приложение № 1 – търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 20.08.2021 г. до 20.09.2021 г. на място след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 6.00 лв. /шест лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 20.09.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 17.09.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 20.09.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 21.09.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м. /осемдесет квадратни метра/, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен под цялата сграда и открити стълби от източната страна до входа на първия етаж, бетонова рампа от западната страна, с плосък покрив, с начин на трайно ползване – за обект, комплекс за култура и изкуство, използвана за библиотека, с идентификатор 55155.505.1153.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1153, УПИ Х – библиотека, кв. 84 А по плана на гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 287/27.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 10543/02.12.2013 г., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, а именно едно помещение с площ 30.00 кв. м. /тридесет квадратни метра/, представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.501.1313.5, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1313, съставляващ УПИ І – училище /училище „Проф. Ив. Батаклиев”/, в кв. 270 А по плана на гр. Пазарджик, ул. „К. Величков”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 439/29.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1066/07.03.2005 г., том ІІ, № 45 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – ул. „Ч. Стоян”, изток – ул. „Екзарх Йосиф”, юг – училищен двор, запад – помещение, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 72.00 лв. /седемдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 28,70 кв. м. /двадесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение - лекарски кабинет, ½ ид.ч. от чакалня, ½ ид. ч. от манипулационна и ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда монолитно строителство – здравен дом, с идентификатор 53285.501.653.1, построена в поземлен имот с идентификатор 53285.501.653, УПИ ІV – услуги, в кв. 40 по плана на с. Овчеполци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 4649/20.07.2005 г., том V, № 150 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – чакалня, юг – складово помещение на здравната служба, запад – двор, детска градина, север – стоматологичен кабинет, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв. м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: три помещения - лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел, находящи се в едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 78056.501.3074.1, построена в поземлен имот с идентификатор 78056.501.3074, УПИ VІ – кметство и здравен пункт, в кв. 10 по плана на с. Цар Асен, актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/02.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1320/04.04.2003 г., том ІІ, № 198 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: североизток – двор и улица, югоизток – външно стълбище, двор и улица, северозапад – двор и УПИ V - църква, югозапад – склад и коридор на кметството, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв.м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: две помещения - лекарски кабинет, женска и детска консултация и ½ ид.ч. от чакалня, находящи се на втория етаж в триетажна административна сграда – кметство и здравна служба, построена в поземлен имот с идентификатор 63032.97.110, ПИ № 000743 в м. „Горни ливади” по плана за земеразделяне на с. Росен, актувана с Акт за публична общинска собственост № 25/09.08.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 5069/23.08.2005 г., том V, № 237 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: изток – сграда в ПИ 000742, юг – двор, запад – ПИ 501, север – ПИ 180, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.