Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 39.80 кв. м. а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 17.70 кв.м., здравна служба с. Звъничево

830

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 8/21.01.2022 г.,  взето с Протокол № 1

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 39.80 кв. м. /тридесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 17.70 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35.80 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 8.40 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда – здравна служба с идентификатор 30572.501.326.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-196/19.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Звъничево, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 30572.501.326, застроена площ 371 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 70.00 лв. /седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 16.03.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 11.02.2022 г. до 11.03.2022 г. на място след заявка в кметство Звъничево, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 84.00 лв. /осемдесет и четири лева/ се внася до 16,30 часа на 15.03.2022 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 14.03.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.03.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357