Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 32.20 кв.м., адрес на сградата: с. Братаница, ул. „Първа”, с предназначение – за стоматологичен кабинет

399

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 190/27.07.2023 г.,  взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост,  представляващи помещения с обща площ 32.20 кв.м. /тридесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 11.80 кв.м., второ помещение /стерилизационна/ с площ 12.80 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 15.20 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 06149.501.183.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-199/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Братаница, ул. „Първа”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 06149.501.183, застроена площ 243 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –  100,00 лв. /сто лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 28.09.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 25.08.2023 г. до 25.09.2023 г. на място след заявка в кметство Братаница, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ се внася до 16,30 часа на 27.09.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 26.09.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 27.09.2023 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357