Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1

284

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 52/29.02.2024 г.,  взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м. /осемдесет квадратни метра/, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен под цялата сграда и открити стълби от източната страна до входа на първия етаж, бетонова рампа от западната страна, с плосък покрив, с идентификатор 55155.505.1153.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 28.11.2018 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1153, застроена площ 1559 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за култура и изкуство, стар идентификатор: 55155.505.1117.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за публична общинска собственост № 287/27.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 10543/02.12.2013 г., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

 Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”.

До участие в търга се допускат юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър при министерството на правосъдието, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.03.2024 г. до 12.04.2024 г. на място след заявка в РБ „Н. Фурнаджиев” - Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 6.00 лв. /шест лева/ се внася до 16,30 часа на 15.04.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 12.04.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.04.2024 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357