Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 40.75 кв.м., адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Христо Ботев”, с предназначение: за лекарски кабинет

546

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 40.75 кв.м. /четиридесет цяло  и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 16.90 кв.м., второ помещение /функционален кабинет/ с площ 11,90 кв.м., чакалня с площ 10,20 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3,50 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/ с идентификатор 53335.502.489.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-279/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Христо Ботев”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53335.502.489, застроена площ: 205 кв.м., брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1038/28.08.2008 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7008/05.09.2008 г., том 5, № 21 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: за лекарски кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС: 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 15.11.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.10.2022 г. до 14.11.2022 г. на място след заявка в кметство Огняново, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 90.00 лв. /деветдесет лева/ се внася до 16,30 часа на 14.11.2022 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 11.11.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.11.2022 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357