Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 36.60 кв.м., адрес на сградата: ул. „Васил Левски” с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик

502

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 36.60 кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет – три помещения с обща площ 18.00 кв.м., манипулационна с площ 6.00 кв.м, санитарен възел с площ 3.00 кв.м. и коридор (чакалня) с площ 9.60 кв.м., при съседи: изток – парк, запад – дворни места, север – стая, юг – входна площадка на втория етаж, находящи се на втория етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор 53335.501.448.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-279/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Васил Левски”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53335.501.448, застроена площ 295 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 04/10.01.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 4699/02.08.2005 г., том V, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: лекарски кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС: 70.00 лв. /седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 20.06.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.05.2023 г. до 19.06.2023 г. на място след заявка в кметство Огняново, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 84.00 лв. /осемдесет и четири лева/ се внася до 16,30 часа на 19.06.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 16.06.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 19.06.2023 г.

           

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357