Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32.00 кв.м., представляващ две помещения – част от кухненския блок на ОУ „Л. Каравелов”, попадащ в УПИ ІІ – училище, в кв.80 по плана на гр. Пазарджик

1079

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 156/28.06.2021 г.,  взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32.00 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, представляващ две помещения – част от кухненския блок на ОУ „Л. Каравелов”, находящи се на първия етаж в четириетажна масивна сграда с три входа с идентификатор 55155.505.721.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.721, съставляващ неурегулиран поземлен имот пл. № 10256, попадащ в УПИ ІІ – училище, в кв. 80 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 356/04.07.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 2036/11.04.2005 г., том ІІІ, № 87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – двор и ул. „П. Волов”, изток – ученическа столова, юг – двор, запад – други помещения на кухненския блок, с предназначение – производство и продажба на кулинарни изделия на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 60.00 лв. /шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.07.2021 г. до 23.08.2021 г. на място след заявка в ОУ „Л. Каравелов” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/ се внася до 16,30 часа на 23.08.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 20.08.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 23.08.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357