Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 16.00 кв.м., адрес на сградата: с. Дебръщица, ул. „Първа” № 60, с предназначение – за фризьорски услуги

743

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 149/23.06.2022 г.,  взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 20362.501.299.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-201/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Дебръщица, ул. „Първа” № 60, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 20362.501.299, застроена площ 200 кв.м., брой етажи 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/28.04.2000 г., при съседи: север – коридор и стълбищна клетка, изток – дворно място и здравна служба, юг – дворно място и площад, запад – работна зала /пенсионерски клуб/, с предназначение – за фризьорски услуги, с начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 30.08.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 29.07.2022 г. до 29.08.2022 г. на място след заявка в кметство Дебръщица.

Депозитната вноска в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/ внася до 16,30 часа на 29.08.2022 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 26.08.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 29.08.2022 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357