Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 218.00 кв.м. с адрес на сградата: с. Огняново, ул. „В. Левски” и с предназначение: за производство

716

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 218.00 кв.м. /двеста и осемнадесет квадратни метра/, находящи се на първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 53335.501.448.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-279/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Огняново, ул. „В. Левски”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53335.501.448, застроена площ: 295 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 4/10.01.2000 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4699/02.08.2005 г., том 5, акт № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: за производство, начална месечна наемна цена без ДДС: 262.00 лв. /двеста шестдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 16.02.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.01.2022 г. до 14.02.2022 г. на място след заявка в кметство Огняново, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 314.40 лв. /триста и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 15.02.2022 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.02.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.02 .2022 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357