Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно помещение с площ 9.00 кв.м., адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Васил Левски”, община Пазарджик, област Пазарджик

210

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно помещение с площ 9.00 кв.м. /девет квадратни метра/, находящо се на първия етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор 53335.501.448.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-279/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Васил Левски”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53335.501.448, застроена площ 295 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 04/10.01.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 4699/02.08.2005 г., том V, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: за услуги, начална месечна наемна цена без ДДС: 50.00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 30.04.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 29.03.2024 г. до 29.04.2024 г. на място след заявка в кметство Огняново, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/ се внася до 16,30 часа на 29.04.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 26.04.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 29.04.2024 г.

           

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357