Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 30 години на земеделска земя от общинският поземлен фонд /ОПФ/, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Юнаците, местност „СИПЕЯ”

919

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2 и чл. 101, ал. 6, изр. 2 във връзка с чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 182 от 30 юли 2021 година на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 9,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под аренда за срок от 30 /тридесет/ години на земеделска земя от общинският поземлен фонд /ОПФ/, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, местност СИПЕЯ”, площ: 69518 кв.м. (шестдесет и девет хиляди петстотин и осемнадесет квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни усливия: 10, номер по предходен план: 007001, съседи:  86074.6.29, 86074.5.26, 86074.7.2, 86074.6.19 и 86074.7.3,  актуван с акт за публична общинска собственост№ 1523/16.06.2021 год., вписан във вх. рег. 4673/21.06.2021 год., Акт № 152, том 16, дв. вх. рег. № 4665, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – зала „Архитектурен съвет”.  

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 20.09.2021 г. до 21.10.2021 год.

До участие в търга се допускат:

 - физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство на ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна арендна вноска за целия поземлен имот, в размер на 2 711.20 лв (две хиляди седемстотин и единадесет лева и двадесет стотинки), се внася по сметка на община Пазарджик – ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик, до 16,30 часа на 21.10.2021 г. 

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 19.10.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.10.2021 год.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242