Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ивайло, с. Сарая, с. Черногорово и с. Добровница, община Пазарджик

1187

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 302/29.12.2021 год., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ивайло, с. Сарая, с. Черногорово и с. Добровница, община Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.02.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- За позиция № 7 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и в случай, че не отговарят на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 21.01.2022 г. до 21.02.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.02.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 21.02.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 22.02.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242              

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 23.02.2022 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1389 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, три, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.07.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Кочо Честименски», с площ 263 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.1186, 55155.506.1187, номер по предходен план: квартал: 113, парцел: XXXV-1186,1187, съседи: 55155.506.1388, 55155.501.9643, 55155.506.1500, 55155.506.981, 55155.506.980, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 4551/13.06.2016 г., с начална тръжна цена 39 450 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 917,50 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1500 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед РД-18-11045-05.10.2021 год. на Началника на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Кочо Честименски» № 15, с площ 242 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.982, номер по предходен план: 664, квартал: 113, парцел: XXXIV-982, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1389, 55155.501.9643, 55155.506.984, 55155.506.985, 55155.506.981, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6133/23.11.2021 г., с начална тръжна цена 36 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 917,50 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.875 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г, адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 754 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 51, парцел XIV, съседи: 10505.501.282, 10505.501.858, 10505.501.874, 10505.501.270, 10505.501.271, 10505.501.286, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6076/13.09.2021 г., с начална тръжна цена 6 032 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 891,00 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.724 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 577 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 210, квартал: 36б, парцел: VIIІ-210, съседи: 32010.501.726, 32010.501.725, 32010.501.1262, 32010.501.723, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 32010.501.724.1: застроена площ 63 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 32010.501.724.2: застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 32010.501.724.3: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 4. Сграда 32010.501.724.4: застроена площ 50 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 5. Сграда 32010.501.724.5: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6097/07.10.2021 г., с начална тръжна цена 6 924 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 074,20 лева).

5. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.122 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, п.к. 4447, с площ 545 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 39, парцел III, съседи: 65437.501.123, 65437.501.523, 65437.501.624, 65437.501.121, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6127/09.11.2021 г., с начална тръжна цена 4 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 449,00 лева).

6. Поземлен имот с идентификатор 81089.501.586 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 277 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 978, квартал: 50, съседи: 81089.501.1265, 81089.501.603, 81089.501.588, 81089.18.377, 81089.18.378, 81089.501.560, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6077/13.09.2021 г., с начална тръжна цена 1 939 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 244,70 лева).

7. Поземлен имот с идентификатор  21556.41.76 (две, едно, пет, пет, шест, точка, четири, едно, точка, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-63/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, местност Синана, с площ: 976 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 041076, съседи: 21556.41.196, 21556.41.118, 21556.16.82, 21556.41.172, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6072/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 940 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 76,52 лева).