Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

91

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 93 от 27.04.2022г., взето с Протокол №5 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ 86074.40.17, в местност „Сайовете” по КККР на землище с. Юнаците.

 

Решение № 94 от 27.04.2022г., взето с Протокол №5 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ 10505.45.705 по КККР на с. Величково.

 

Решение № 95 от 27.04.2022г., взето с Протокол №5 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 14619.400.8, в местност ”Попински път” по КККР на с. Гелеменово.

 

Решение № 96 от 27.04.2022г., взето с Протокол №5 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ 06149.119.14 в местност „Възстановими граници” по КККР на землище с. Братаница.

 

Решение № 100 от 27.04.2022г., взето с Протокол №5 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват УПИ I-34, УПИ II-34 и част от улица с о.т.о.т.76-87, в кв.43 по плана на с. Сарая.

 

Заповед № 78 от 28.04.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ IV-89 (ПИ 06149.501.36), в кв.48 по плана на с. Братаница.

 

Заповед № 85 от 03.05.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ, за поземлен имот с идентификатор 23457.5.719, с НТП – за стопански двор, представляващ парцел ХVI-20 в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност ”Татар Екин” по КККР на землище с. Драгор