Търгове

назад

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Ивайло, община Пазарджик

1162

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 265/25.11.2021 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Ивайло, община Пазарджикпо приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 19.01.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 17.12.2021 г. до 17.01.2022 г. на място, след заявка в кметство Ивайло.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 18.01.2022 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.01.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 18.01.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                    


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 19.01.2022 г. от 11.30 часа

 1. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1336 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1041 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: І, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1346, 32010.501.1337, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6108/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 492 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 677,70 лева).
 2. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1337 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 968 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІ, съседи: 32010.501.1336, 32010.501.1346, 32010.501.1338, 32010.501.1206, 32010.501.591, 32010.33.111, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6109/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 616 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 349,70 лева).
 3. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1338 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 868 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІІ, съседи: 32010.501.1346, 32010.501.1345, 32010.501.1339, 32010.501.1206, 32010.501.1337, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6110/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 416 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 900,40 лева).
 4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1339 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 948 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІV, съседи: 32010.501.1345, 32010.501.1343, 32010.501.1342, 32010.501.1340, 32010.501.1206, 32010.501.1338, 32010.501.1346, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6111/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 376 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 259,80 лева).
 5. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1340 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 967 кв.м., трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: V, съседи: 32010.501.1342, 32010.501.1208, 32010.501.1341, 32010.501.1206, 32010.501.1339, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6112/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 604лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 345,20 лева).
 6. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1341 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 972 кв.м., трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VI, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1347, 32010.501.1206, 32010.501.1340, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6113/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 664 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 367,70 лева).
 7. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1342 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 897 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VII, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1340, 32010.501.1339, 32010.501.1343, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6114/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 764 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 030,70 лева).
 8. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1343 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 829 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VIII, съседи: 32010.501.1344, 32010.501.1208, 32010.501.1342, 32010.501.1339, 32010.501.1345, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6115/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 9 948 лева,по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 725,10 лева).
 9. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1344 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 786 кв.м., трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: IX, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1343, 32010.501.1345, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6116/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 9 432 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 531,90 лева).
 10. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1345 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 856 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: X, съседи: 32010.501.1344, 32010.501.1343, 32010.501.1339, 32010.501.1338, 32010.501.1346, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6117/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 272 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 846,40 лева).
 11. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1346 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 904 кв.м., трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: XI, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1345, 32010.501.1339, 32010.501.1338, 32010.501.1337, 32010.501.1336, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6118/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 848 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 062,10 лева).