Търгове

назад

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик

556

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 250/20.10.2022 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.12.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 31.10.2022 г. до 01.12.2022 г. на място, след заявка в кметство Сбор, община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.12.2022 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 30.11.2022 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.12.2022 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 02.12.2022 г. от 11.30 часа

 

   1. Поземлен имот с идентификатор 65468.60.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, нула, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 268 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000451, съседи: 65468.60.14; 65468.60.30; 65468.60.15; 65468.60.16; 65468.102.39, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6337/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 212 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14,23 лева).

   2. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.16 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3446 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000152, съседи: 65468.103.13; 65468.103.11; 65468.103.15; 65468.103.10; 65468.103.14; 65468.102.28; 65468.103.18; 65468.103.9; 65468.103.8; 65468.103.7; 65468.103.6; 65468.103.12, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6338/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 730 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 182,98 лева).

   3. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.17 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1046 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000091, съседи: 65468.103.2; 65468.103.4; 65468.103.5; 65468.103.12; 65468.102.38; 65468.103.3, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6339/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 829 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 55,54 лева).

   4. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.22 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3387 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000089, съседи: 65468.104.11; 65468.104.12; 65468.104.21; 65468.103.13; 65468.103.1; 65468.104.5; 65468.102.38; 65468.104.4; 65468.104.3; 65468.104.2; 65468.104.6; 65468.104.7; 65468.104.8; 65468.104.9; 65468.104.10, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6340/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 683 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 179,85 лева).

   5. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.23 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2254 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000088, съседи: 65468.104.24; 65468.104.25; 65468.104.16; 65468.104.14; 65468.104.13; 65468.102.38; 65468.104.2; 65468.104.1, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6341/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 1 786 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 119,69 лева).

   6. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.25 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 174 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000405, съседи: 65468.104.16; 65468.104.15; 65468.104.14; 65468.104.23, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6342/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 138 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 9,24 лева).

   7. Поземлен имот с идентификатор 65468.117.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, седем, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 700 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000148, съседи: 65468.119.5; 65468.119.7; 65468.103.15; 65468.117.10; 65468.117.9; 65468.116.10, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6343/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 555 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 37,17 лева).

   8. Поземлен имот с идентификатор 65468.118.18 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 513 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000413, съседи: 65468.118.20; 65468.118.14; 65468.118.13; 65468.118.17; 65468.118.12; 65468.118.19, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6344/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 406 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 27,24 лева).

   9. Поземлен имот с идентификатор 65468.118.19 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2539 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000198, съседи: 65468.118.4; 65468.118.5; 65468.118.20; 65468.118.18; 65468.118.12; 65468.118.10; 65468.118.9; 65468.118.8; 65468.119.8; 65468.118.7; 65468.119.7; 65468.118.6; 65468.118.15; 65468.118.16; 65468.118.1, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6345/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 134,82 лева).

   10. Поземлен имот с идентификатор 65468.123.9 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, три, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2591 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000108, съседи: 65468.122.18; 65468.122.19; 65468.122.5; 65468.122.6; 65468.122.7; 65468.122.8; 65468.122.9; 65468.122.16; 65468.123.8; 65468.123.7; 65468.162.35; 65468.123.6; 65468.123.5; 65468.123.4; 65468.123.3; 65468.123.2; 65468.123.1; 65468.122.1; 65468.122.2; 65468.122.3; 65468.122.17; 65468.103.15, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6346/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 053 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 160,51 лева).