Търгове

назад

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имоти – частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 55155.508.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

1157

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение 148/23.06.2022 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

          За продажба на недвижим имоти – частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 55155.508.477 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.04.2022 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «СИНИТЕВСКА», с площ 35804 кв.м. (тридесет и пет хиляди осемстотин и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10757, съседи: 55155.508.9001, 55155.508.670, 55155.508.479, 55155.508.478, 55155.508.669, 55155.508.668, 55155.508.458, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6257/07.04.2022 г., с начална тръжна цена 1 360 552 лева (един милион триста и шестдесет хиляди петстотин петдесет и два лева), без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.09.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 09.08.2022 г. до 09.09.2022 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.09.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.09.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.09.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 608, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-296